Защита на потребителите
ОП-12/28.08.2019

 елкетронна преписка 

23.10.2019 
Публикуван е договор № ДГ-111/20.09.2019г. за избор на изпълнител.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-12/28.08.2019

23.10.2019 16:49

Договор № ДГ-111/20.09.2019г. за избор на изпълнител.

 
19.09.2019 
Публикуван е Протокол от 19.09.2019 г. от работата на комисията назначена със Заповед № З-296/19.09.2019г. за разглеждане и оценка на офертите.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-12/28.08.2019

19.09.2019 16:59

Протокол от 19.09.2019 г. от работата на комисията назначена със Заповед № З-296/19.09.2019г. за разглеждане и оценка на офертите.


09.09.2019 г. 17:59

На 09.09.2019 г. в АОП е публикувана информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти под ID № 9092281, с което се удължава срока за подаване на офертите. С информацията може да се запознаете тук.
Срок за получаване на офертите: 12.09.2019 г., 17:00 ч.


28.08.2019

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА КЛОН 21 И РЕМОНТ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛ.""ДОЛНА БЕЛИЦА"" ОТ О.Т.2 ДО О.Т.76, С.СТРУМЯНИ, ОБЩИНА СТРУМЯНИ - част Пътна ". Информацията е публикувана в АОП под ID № 9091910 от 28.08.2019 г.


Вид процедура:

Събиране на оферти с обява

Срок на валидност на публичната покана

09.09.2019, 17:00

Срок за подаване на оферти

09.09.2019, 17:00

Прогнозна стойност:

157 478.42 лв. без ДДС

Отваряне на офертите

19.09.2019 г. 10:30

Пълен комплект документи, необходими за участие

Документация(изтегли тук)

Проекти (изтегли тук)

Дата на публикуване в АОП

ID № 9091910 от 28.08.2019 г.

Публикуване в електронната преписка/дата и час/

 28.08.2019 г.  15:30

 

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС