Защита на потребителите
ОП-10/05.08.2019
елкетронна преписка

27.09.2019 г.
Публикуван е договор за възлагане на обществената поръчка № ДГ-100/27.08.2019 г.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-10/05.08.2019

27.09.2019 15:05

Договор за възлагане на обществената поръчка № ДГ-100/27.08.2019 г.


27.08.2019 г.
Публикуван е  протокол от 23.08.2019 г. от работата на комисията за оценка и класиране на офертите по обявата.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-10/05.08.2019

27.08.2019 15:50

Протокол от работата на комисията оценка и класиране на офертите по обявата19.08.2019 г. 17:10
На 19.08.2019  г. в АОП е публикувана информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти под ID № 9091560, с което се удължава срока за подаване на офертите. С информацията може да се запознаете тук. Срок за получаване на офертите : 22.08.2019 г., 17:00 ч.

05.08.2019
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет  
Текущ ремонт на пътна настилка на ул."Дядо Ильо Малешевски" с.Струмяни. Информацията е публикувана в АОП под ID № 9091060 от 05.08.2019 г.

Вид процедура:

Събиране на оферти с обява

Срок на валидност на публичната покана

19.08.2019, 17:00

Срок за подаване на оферти

19.08.2019, 17:00

Прогнозна стойност:

34063 лв. без ДДС

Отваряне на офертите

23.08.2019 г. 10:30

Пълен комплект документи, необходими за участие

Документация(изтегли тук)

Дата на публикуване в АОП

ID № 9091060 от 05.08.2019 г.

Публикуване в електронната преписка

/дата и час/

 
05.08.2019 г.  16:40Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС