Защита на потребителите
ОП-6/30.05.2019
елкетронна преписка

11.10.2019
Публикуван е договор с избрания изпълнител № ДГ-103/11.09.2019 г.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-6/30.05.2019

11.10.2019 15:47

 Договор ДГ-103/11.09.2019 г.


30.08.2019
Публикуванo е Решение № Р-14/30.08.2019

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-6/30.05.2019

30.08.2019 16:19

Решение № Р-14/30.08.2019


30.08.2019
Публикуван е Доклад, утвърден на 29.08.2019

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-6/30.05.2019

30.08.2019 16:16

Доклад, утвърден на 29.08.2019


30.08.2019
Публикуван е Протокол № 2, утвърден на 29.08.2019

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-6/30.05.2019

30.08.2019 16:11

Протокол № 2, утвърден на 29.08.2019

30.08.2019
Публикуван е Протокол № 1, утвърден на 29.08.2019

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-6/30.05.2019

30.08.2019 16:06

Протокол № 1, утвърден на 29.08.2019


26.08.2019 16:07
Община Струмяни на основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП публикува съобщение относно датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет„Смяна на водопроводната мрежа по улици в северозападната част (Гл. клон IV, клон 52, 53, 55-58, 67, 69, 70, 76, 80 и 84) на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“, публикувана в РОП на АОП под номер 00579-2019-0002, открита с Решение ОП-6(2) от дата 30.05.2019 г. на Кмета на Община Струмяни.
Ценовите оферти ще бъдат отворени на 29.08.2019г. от 11:30 часа в с.Струмяни, пл. 7 - ми Април № 1, сградата на община Струмяни - зала на общински съвет.

30.05.2019
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: „Смяна на водопроводната мрежа по улици в северозападната част (Гл. клон IV, клон 52, 53, 55-58, 67, 69, 70, 76, 80 и 84) на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“,  публикувано в АОП на 30.05.2019г., както следва: Под № 914064 – решение за откриване на процедурата ; Под  № 914044 – обявление за поръчката.

 

Вид процедура:

Публично състезание

Обект на поръчката:

„Смяна на водопроводната мрежа по улици в северозападната част (Гл. клон IV, клон 52, 53, 55-58, 67, 69, 70, 76, 80 и 84) на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“

Прогнозна стойност:

481 976.73 BGN без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие:

Срок за получаване на документация за участие

20.06.2019 г.  Час: 17:00

Платими документи

НЕ

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

20.06.2019 г.  Час: 17:00

Условия при отваряне на офертите

Дата: 03.07.2019 г.  Час: 10:30

Място за отваряне на офертите

Община Струмяни, с. Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, сградата на Община Струмяни, залата на Oбщински съвет Струмяни

Дата на публикуване в електронната преписка

 30.05.2019 г.  16:09

Дата на изпращане в АОП

30.05.2019 г.
№ 914064 – решение за откриване на процедурата
№ 914044 – обявление за поръчката

Дата на публикуване в АОП

30.05.2019 г.Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС