Защита на потребителите
08 04-609/30.05.2019
покана за пазарни консултации - електронна преписка

Покана за пазарни консултации изх. № 08 04-609/30.05.2019 г. 

30.05.2019г.

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферта за извършване на строително монтажни дейности за обект 1 „Изграждане на площи за широко обществено ползване в с. Струмяни между кв. 18 и кв. 21 по плана на с. Струмяни“ с. Струмяни, Община Струмяни и за обект 2 „Реконструкция и благоустрояване на парк в кв.29 и прилежащи територии” с. Микрево, Община Струмяни“, включени в проект „Реконструкция и благоустрояване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности на територията на община Струмяни“.
Офертата да бъде изготвена и да съдържа:

 1. Име и адрес на оферента, ЕИК;
 2. Техническа спецификация, съответстваща на тази в поканата – Приложение 1;
 3. Бланка за предоставяне на оферта - Приложение 2
 4. Срок на валидност на офертата;
 5. Дата на издаване на офертата;
 6. Подпис и печат на офертата;

Вид процедура:

Пазарни консултации

Срок на валидност на поканата

05 юни 2019 г.

Срок за подаване на оферти

05.06.2019 г. до 16.00 часа

Покана, бланка за предоставяне на оферта,
количествени сметки

Покана,
Бланка за предоставяне на оферта
(Изтеглете от линковете по-горе)

Публикуване в електронната преписка/дата и час/

30.05.2019 11:45


ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ с проект "Реконструкция и благоустрояване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности на територията на община Струмяни“ на ОБЩИНА СТРУМЯНИ, п.к. 2825, с. Струмяни, община Струмяни, ул. "7-ми април" № 1 по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и съгласно Условията за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.235 за определяне стойността на разхода за извършване на строително монтажни дейности, с които да се кандидатства, Възложителят провежда настоящата пазарна консултация.

Във връзка с гореизложеното, при желание да ни представите оферта за извършване на строително монтажни дейности за обект 1 „Изграждане на площи за широко обществено ползване в с. Струмяни между кв. 18 и кв. 21 по плана на с. Струмяни“ с. Струмяни, Община Струмяни и за обект 2 „Реконструкция и благоустрояване на парк в кв.29 и прилежащи територии” с. Микрево, Община Струмяни“, включени в проект „Реконструкция и благоустрояване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности на територията на община Струмяни“, същата моля да бъде изготвена и да съдържа:

 1. Име и адрес на оферента, ЕИК;
 2. Техническа спецификация, съответстваща на тази в поканата – Приложение 1;
 3. Бланка за предоставяне на оферта - Приложение 2
 4. Срок на валидност на офертата;
 5. Дата на издаване на офертата;
 6. Подпис и печат на офертата;

Моля, офертата да бъде представена на хартиен носител и да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена до 16:00 часа на 04.06.2019 г. по поща/куриер с обратна разписка на горепосочения адрес за кореспонденция или доставена лично.

Приложения:

 1. Приложение 1 - Техническа спецификация
 2. Приложение 2 - Бланка за предоставяне на оферта

 

КМЕТ НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ

ЕМИЛ ИЛИЕВ /П/

Забележка: подписите са заличени съгласно чл.2 от Закона за защита на личните данни.


Приложение 1 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За строително – монтажни дейности за 2 (два) обекта:

ОБЕКТ 1: „Изграждане на площи за широко обществено ползване в с. Струмяни между кв. 18 и кв. 21 по плана на с. Струмяни“ с. Струмяни, Община Струмяни;

ОБЕКТ 2: „Реконструкция и благоустрояване на парк в кв.29 и прилежащи територии” с. Микрево, Община Струмяни.

 

ОБЕКТ 1:  „Изграждане на площи за широко обществено ползване в с. Струмяни между кв. 18 и кв. 21 по плана на с. Струмяни“ с. Струмяни, Община Струмяни

 

No по ред

Вид на работите

Ед. мярка

ОБЩО

количество

 
 

1

Разбиване на бетон

м2

15.00

 

2

Демонтиране на съществуваща сграда и WC

м2

10.00

 

3

Натоварване на  строителни отпадъци на транспорт               

м3

25.00

 

4

Извозване на строителни отпадъци на депо                 

м3

25.00

 

5

Масов изкоп на земни почви при нормални условия на транспорт

м3

55.00

 

6

Доизкопаване и подравняване   ръчно откосите и дъното на    изкопа   за  достигане на проектна кота  на земната основа

м3

15.50

 

7

Натоварване на земни почви на транспорт

м3

55.00

 

8

Превоз на земни маси на депо до 10 км

м3

70.50

 

9

Уплатнен обратен насип от баластра( трошен камък) мин 30 см под настилка бетонови плочки

м3

102.00

 

10

Доставка и полагане на хумус

м3

216.00

 

11

Затревяване и торене  с амониева силитра  20кг/дка пъртви етап

дка

0.72

 

12

Затревяване и торене  с амониева силитра  20кг/дка втори  етап

дка

0.72

 

13

Затревяване и торене  с амониева силитра  20кг/дка трети  етап

дка

0.72

 

14

Подложка от пясък 10 см под настилка  бетонови плочки  и алеи

м3

34.00

 

15

Доставка и полагане на  настилка от бетонови плочки алеи

м2

341.00

 

16

Доставка и полагане  каучукова ударопоглъщаща /антишокова/ настилка около детски съоръжения от каучукови плочи с размер 40/40/4см включителни и полиуретановото лепипо необходимо за монтажа

м2

24.00

 

17

Доставка и полагане на градински бордюр 8/16/50

м'

105.00

 

18

Доставка  и монтаж паркова пейка

бр.

6.00

 

19

Доставка и монтаж парково кошче

бр.

8.00

 

20

Доставка и монтаж на пергула

бр.

1.00

 

21

Доставка и монтаж на комбинирано детско съорижение

бр.

1.00

 

22

Доставка и монтаж на детско съоръжение клатушка тип везна

бр.

1.00

 

23

Доставка и монтаж на детско съоръжение  люлка двойна за деца до 3 години

бр.

1.00

 

24

Направа на алпинариум

бр.

1.00

 

25

Кофраж  фонтан и стълби

м2

9.19

 

26

Подложен бетон   фонтан и стълби

м3

0.53

 

27

Бетон  стени и дъно фонтан

м3

2.66

 

28

Доставка и монтаж на армировка фонтан

кг

47.16

 

29

Доставка и монтаж на табела

бр.

1.00

 

30

Доставка и монтаж на плочки от естествен камък за облицовка дъно и стени фонтан

м

9.41

 

31

Доставка и монтаж на стойка за велосипеди

бр.

1.00

 

32

Засаждане на фиданки, вкл.доставка и труд

бр.

20.00

 

33

Засаждане на декоративни храсти  7бр./м2, вкл.доставка и труд

бр.

100.00

 

 

 ВОДОПРОВОД-Строителни работи

 

 

 

1

Изкоп с шир. 0,60-1,20м неукрепен в з.почви и дъл. от 0-2м-ръчно

м³

6.38

 

2

Изкоп с багер в з.почви при едно утежнено условие на транспорт

м³

14.88

 

3

Доставка на пясък за подложка под водопровода

м³

1.25

 

4

Полагане на пясъчна подложка под водопровод

м³

1.25

 

5

Доставка на дребни фракции(пясък)за засипване около тръбата

м³

3.75

 

6

Обратно засипване с дребни фракции(пясък) около тръбата-ръчно

м³

3.75

 

7

Уплътняване с ръчна трамбовка през 10 см.

м³

5.00

 

8

Обратно засипване зем.почви   - ръчно

м³

4.80

 

9

Обратно засипване зем.почви   - машинно

м³

11.40

 

10

Уплътняване с пневматична трамбовка през 20 см.

м³

4.80

 

11

Доставка и полагане на детекторна лента

м

12.50

 

12

Изпитване на водопровод ф25

м

12.50

 

13

Дезинфекция на водопровод ф25

м

12.50

 

14

Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка

м2

5.00

 

15

Извозване на строителни отпадъци

м3

0.50

 

Б

 ВОДОПРОВОД-Монтажни работи

 

 

 

1

Доставка и монтаж на тръби PE ф25-PE HD тип 100, PN 10

м

12.50

 

2

Тротоарен спирателен кран ф25

бр.

1.00

 

3

ВС 200/25

бр.

1.00

 

4

Опорен блок

бр.

1.00

 

5

Помощна количествена сметка №1 Водомерна шахта

бр.

1.00

 

 

КАНАЛ

 

 

 

1

Изкоп с огр.ширина до 1,20 и дълбочина до 2 м ръчно в земни почви, укрепен

м3

8.00

 

2

Прехвърляне на земни маси до 3 м. хориз. или 2 м. вертикално земна почва

м3

5.00

 

3

Засипване изкопи с огр.ширини в земни почви без трамбоване

м3

6.40

 

4

Уплътняване на земни почви с ръчна трамбовка с деб.на пласта 10см

м3

6.40

 

5

Пясъчна подложка и засипка

м3

1.30

 

6

Уплътняване пясък

м3

1.30

 

7

Извозване на земни маси на 1 км със самосвал с натоварване

м3

5.30

 

8

Изкоп с багер земни почви при едно ут.условие на транспорт

м3

18.60

 

9

Разриване с булдозер на земни маси или засипване на изкоп

м3

15.00

 

10

Плътно укрепване и разкрепване на изкоп с шир. До 1,20м и дълб.до 2м

м2

53.00

 

11

Доставка и монтаж РЕ тръби Ф315 ПП SN 8

мл

13.30

 

12

Улични ревизионни шахти с размер на отвора 0,60м със сглобяеми елементи с дълб. до 3 м.

бр.

1.00

 

13

Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка

м2

5.50

 

14

Извозване на строителни отпадъци

м3

0.50

 

 

 

 

 

 

1

ТРАСИРАНЕ КАБЕЛНА ЛИНИЯ С КОЛЧЕТА

м

120

 

2

Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 0,8/0,4 М В/У СЪЩЕСТВУВАЩИ КАБЕЛИ 3 КАТ

м

120

 

3

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБА Ф 40

м

146

 

4

ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 5х6 мм2

м

30

 

5

ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 5х4 мм2

м

146

 

6

ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 3х1,5 мм2

м

50

 

7

ДОСТАВКА И ИЗПРАВЯНЕ НА СТЪЛБ ЗА УО L=4м

бр.

6

 

8

ДОСТАВКА И ИЗПРАВЯНЕ НА СТЪЛБ ЗА УО L=6м

бр.

4

 

9

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПАРКОВ ОСВЕТИТЕЛ LED 40W IK08

бр.

6

 

10

ДОСТАВКА И МОНТАЖ УЛИЧЕН ОСВЕТИТЕЛ LED 100W IK08

бр.

4

 

11

ДОСТАВКА И МОНТАЖ РК ЗА УО ЗА ВГРАЖДАНЕ В СТС

бр.

10

 

12

ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ НН В ТРЪБИ И СВ. ИЗКОП ДО СВТ  5х6 мм2

м

196

 

13

Н-ВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ПОЦ. КОЛ 63/63/6 1,5 М

бр.

12

 

14

ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕДА НА ФАЗИТЕ НА КАБЕЛ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ

бр.

20

 

15

ПОСТАВЯНЕ НА КАБЕЛНИ МАРКИ

бр.

20

 

16

ИЗПИТВАНЕ НА КАБЕЛИ С НОМИНАЛНО НАПРЕЖ.ДО 1 КВ

бр.

20

 

17

ИЗМЕРВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА КОНТУРА ЗА ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ

бр.

12

 

18

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТАБЛО ЗА УО

бр.

1

 

19

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РК ЗА ВГРАЖДАНЕ В ТЕРЕНА IP65

бр.

2

 

20

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОЖЕКТОР LED 50W IK08

бр.

2

 

21

НАПРАВА НА СУХА РАЗДЕЛКА И СВЪРЗВАНЕ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ НА КАБЕЛ ДО СВТ 5Х6

бр.

42

 

ОБЩО В ЛЕВА БЕЗ ДДС

 

ДДС 20%

 

ОБЩО В ЛЕВА С ДДС

 

 

 

 

 

ОБЕКТ 2:  „Реконструкция и благоустрояване на парк в кв.29 и прилежащи територии” с. Микрево, Община Струмяни„Реконструкция и благоустрояване на парк в кв.29 и прилежащи територии” с. Микрево, Община Струмяни

 

No по ред

Вид на работите

Ед. мярка

ОБЩО

количество

 
 

 

ЧАСТ  ПАРКОУСТРОЙСТВО  И БЛАГОУСТРОЙСТВО

 

 

 

1

Разбиване на бетон

м2

200.00

 

2

Демонтиране на съществуваща сграда и WC

м2

140.00

 

3

Изваждане и почистване  на съществуващи бордюри  градински парк

м

600.00

 

4

Демонтаж оградна мрежа

м

210.00

 

5

Разваляне и почистване  на настилка от бетонови плочки  парк

м

70.00

 

6

Механизирано разкъртване на асфалтова настилка парк

м2

950.00

 

7

Натоварване на  строителни отпадъци на транспорт                

м3

376.00

 

8

Извозване на строителни отпадъци на депо                  

м3

376.00

 

9

Доизкопаване и подравняване   ръчно откосите и дъното на    изкопа   за  достигане на проектна кота  на земната основа

м3

56.00

 

10

Масов изкоп на земни почви при нормални условия на транспорт

м3

215.00

 

11

Натоварване на земни почви на транспорт

m3

56.00

 

12

Превоз на земни маси на депо до 10 км

м3

271.00

 

13

Доставка на материал и направа на насип за земно легло

м3

340.00

 

14

Уплатнен обратен насип от баластра( трошен камък) мин 12 см под настилка бетонови плочки

м3

520.00

 

15

Доставка и полагане на  настилка от бетонови плочки

м2

1460.00

 

16

Подложка от пясък 10 см под настилка  бетонови плочки алеи

м3

146.00

 

17

Изкоп за бордюри ръчно

м3

26.00

 

18

Доставка и полагане на градински бордюр 8/16/50

м2

660.00

 

19

Доставка  и монтаж паркова пейка

бр.

25.00

 

20

Доставка и монтаж парково кошче

бр.

25.00

 

21

Доставка и монтаж на безедка шестоъгълна "Класика"

бр.

2.00

 

22

Доставка и монтаж на маси за тенис

бр.

2.00

 

23

Доставка на контейнери за боклук

бр.

6.00

 

25

Ремонт на съществуваща чешма, вкл. материали

бр.

2.00

 

26

Почистване и възстановяване на паметник

бр.

1.00

 

27

Бетонови кашпи 2,50/0,50

бр.

2.00

 

28

Бетонови ограничители Ф30

бр.

12.00

 

29

Облицовка на ограда и подпорна стена

м2

40.00

 

30

Декоративен елемент за ограда

м.

135.00

 

32

Засаждане на иглолистна растителност, вкл. доставка и труд

бр.

411.00

 

33

Засаждане на декоративни храсти, вкл.доставка и труд

бр.

1144.00

 

34

Затревяване

м2

2650.00

 

А

 ВОДОПРОВОД-Строителни работи

 

 

 

1

Изкоп с шир. 0,60-1,20м неукрепен в з.почви и дъл. от 0-2м-ръчно

м³

17.09

 

2

Изкоп с багер в з.почви при едно утежнено условие на транспорт

м³

39.89

 

3

Доставка на пясък за подложка под водопровода

м³

5.18

 

4

Полагане на пясъчна подложка под водопровод

м³

5.18

 

5

Доставка на дребни фракции(пясък)за засипване около тръбата

м³

15.54

 

6

Обратно засипване с дребни фракции(пясък) около тръбата-ръчно

м³

15.54

 

7

Уплътняване с ръчна трамбовка през 10 см.

м³

20.72

 

8

Обратно засипване зем.почви   - ръчно

м³

10.80

 

9

Обратно засипване зем.почви   - машинно

м³

25.20

 

10

Уплътняване с пневматична трамбовка през 20 см.

м³

10.80

 

11

Доставка и полагане на детекторна лента

м

74.00

 

12

Изпитване на водопровод ф63

м

74.00

 

13

Дезинфекция на водопровод ф63

м

74.00

 

14

Извозване на строителни отпадъци

м³

5.00

 

Б

 ВОДОПРОВОД-Монтажни работи

 

 

 

1

Доставка и монтаж на тръби PE ф63-PE HD тип 100, PN 10

м

74.00

 

5

Помощна количествена сметка №1 Водомерна шахта

бр.

1.00

 

 

ЧАСТ ЕЛЕКТРО

 

 

 

1

ТРАСИРАНЕ КАБЕЛНА ЛИНИЯ С КОЛЧЕТА

м

440

 

2

Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 0,8/0,4 М В/У СЪЩЕСТВУВАЩИ КАБЕЛИ 3 КАТ

м

440

 

3

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБА Ф 40

м

490

 

4

ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 5х6 мм2

м

20

 

5

ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 5х4 мм2

м

490

 

6

ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 3х1,5 мм2

м

200

 

7

ДОСТАВКА И ИЗПРАВЯНЕ НА СТЪЛБ ЗА УО L=4м (обща дължина 5,5м, 1,5м в земята)

бр.

16

 

8

ДОСТАВКА И ИЗПРАВЯНЕ НА СТЪЛБ ЗА УО L=7м(обща дължина 8,5м, 1,5м в земята)

бр.

2

 

9

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПАРКОВ ОСВЕТИТЕЛ LED 40W IK08

бр.

14

 

10

ДОСТАВКА И МОНТАЖ УЛИЧЕН ОСВЕТИТЕЛ LED 100W IK08

бр.

4

 

11

ДОСТАВКА И МОНТАЖ РК ЗА УО ЗА ВГРАЖДАНЕ В СТС

бр.

18

 

12

ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ НН В ТРЪБИ И СВ. ИЗКОП ДО СВТ  5х6 мм2

м

690

 

13

Н-ВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ПОЦ. КОЛ 63/63/6 1,5 М

бр.

20

 

14

ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕДА НА ФАЗИТЕ НА КАБЕЛ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ

бр.

40

 

15

ПОСТАВЯНЕ НА КАБЕЛНИ МАРКИ

бр.

40

 

16

ИЗПИТВАНЕ НА КАБЕЛИ С НОМИНАЛНО НАПРЕЖ.ДО 1 КВ

бр.

40

 

17

ИЗМЕРВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА КОНТУРА ЗА ЗАЩИТНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ

бр.

20

 

18

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТАБЛО ЗА УО

бр.

1

 

19

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РК ЗА ВГРАЖДАНЕ В ТЕРЕНА IP65

бр.

4

 

20

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОЖЕКТОР LED 30W IK08

бр.

4

 

21

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛУНА С LED 8W IK08, IP68

бр.

8

 

22

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛУНА С LED 25W IK08, IP68

бр.

3

 

23

НАПРАВА НА СУХА РАЗДЕЛКА И СВЪРЗВАНЕ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ НА КАБЕЛ ДО СВТ 5Х6

бр.

80

 

ОБЩО В ЛЕВА БЕЗ ДДС

 

ДДС 20%

 

ОБЩО В ЛЕВА С ДДС

 

 

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС