Защита на потребителите
ОП-5/23.05.2019
елкетронна преписка

09.06.2020
Публикувано е обявление за приключване на договор за обществена поръчка под ID: 981706

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-5/23.05.2019

09.06.2020 16:30

Oбявление за приключване на договор за обществена поръчка 


06.08.2019
Публикуван е Договор № ДГ-86/12.07.2019 г. за избор на изпълнител 

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-5/23.05.2019

06.08.2019 16:09

Договор № ДГ-86/12.07.2019 г. за избор на изпълнител 

28.06.2019
Публикувано е Решение № 7/28.06.2019 г. за избор на изпълнител на обществената поръчка

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-5/23.05.2019

28.06.2019 16:11

Решение № 7/28.06.2019 г. 

28.06.2019
Публикуван е Протокол № 2/28.06.2019 г. утвърден на 28.06 .2019 г.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-5/23.05.2019

28.06.2019 16:08

Протокол № 2/28.06.2019 г.


28.06.2019
Публикуван е Протокол № 1/20.06.2019 г. утвърден на 28.06 .2019 г.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-5/23.05.2019

28.06.2019 16:04

Протокол № 1/20.06.2019 г.

25.06.2019
Община Струмяни на основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП публикува съобщение относно датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по проект за "Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа", публикувана в РОП на АОП под номер 00579-2019-0001, открита с Решение №ОП-5(2)/23.05.2019г. на Кмета на Община Струмяни. 
Ценовите оферти ще бъдат отворени на 28.06.2019 г. от 10:30 часа в с.Струмяни, пл. 7 - ми Април № 1, сградата на община Струмяни - зала на общински съвет.

23.05.2019
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: "Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по проект за "Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа", публикуванa в АОП на 23.05.2019 г., както следва: Под № 913292 - решение за откриване на процедурата и под 
№ 913279 - обявление за поръчката.

Вид процедура:

Публично състезание

Обект на поръчката:

“Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по проект за „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа“

Прогнозна стойност:

1 648 386.67  BGN без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие:

Срок за получаване на документация за участие

13.06.2019 г. Час: 17:00

Платими документи

НЕ

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

13.06.2019 г. Час: 17:00

Условия при отваряне на офертите

Дата:20.06.2019 г.  Час: 10:00

Място за отваряне на офертите

Община Струмяни, с. Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, сградата на Община Струмяни, залата на Oбщински съвет Струмяни

Дата на публикуване в електронната преписка

 23.05.2019 г.  17:00

Дата на изпращане в АОП

23.05.2019 г.
№ 913292 - решение за откриване на процедурата
№ 913279 - обявление за поръчката

Дата на публикуване в АОП

23.05.2019 г.

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС