Защита на потребителите
ОП-3/21.02.2019
елкетронна преписка

17.05.2019
Публикуван е ДГ-64 от 16.04.2019 г. за позиция №2

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-3/21.02.2019

17.05.2019 17:00

ДГ-64 от 16.04.2019 г.

17.05.2019
Публикуван е  ДГ-63 от 16.04.2019 г. за позиция №1

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-3/21.02.2019

17.05.2019 16:55

ДГ-63 от 16.04.2019 г.19.03.2019
Публикуван е  от Протокол от 14.03.2019 г. на комисията назначена със Заповед № З-45/14.03.2019 г. на кмета на община Струмяни, утвърден на 19.03.2019 г.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-3/21.02.2019

19.03.2019 16:45

Протокол от 14.03.2019 г. 


01.03.2019 18:20 
На 01.03.2019 г. в АОП е публикувана информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти под ID № 9086381, с което се удължава срока за подаване на офертите. С информацията може да се запознаете тук. Срок за получаване на офертите : 07.03.2019 г., 17:00 ч.

На основание чл. 53 от ППЗОП Община Струмяни променя датата и часът на отваряне на офертите за обществена поръчка ОП-3/21.02.2019 г. с предмет: „Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол за обект: "Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол за обект: "Повишаване на хидравличната проводимост на р. Цапаревска на територията на с. Микрево, община Струмяни, чрез иновативни методи за управление на водите (геоклетки)", фаза 1". Офертите ще бъдат отворени в 11:30 ч. на 14.03.2019 г. Мястото на отваряне остава непроменено.

21.02.2019

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: „Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол за обект: "Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол за обект: "Повишаване на хидравличната проводимост на р. Цапаревска на територията на с. Микрево, община Струмяни, чрез иновативни методи за управление на водите (геоклетки)", фаза 1". Информацията е публикувана в АОП под ID № 9085922/21.02.2019 г.Вид процедура:

Събиране на оферти с обява

Срок на валидност на офертите

01.09.2019 17:00 

Срок за подаване на оферти

01.03.2019 г. 17:00

Прогнозна стойност:

8 000 лв. без ДДС

Отваряне на офертите

06.03.2019 г. от 11:30 ч.

Пълен комплект документи, необходими за участие

Дата на публикуване в АОП

 ID № 9085922/21.02.2019 г.

Публикуване в електронната преписка/дата и час/

 
21.02.2019 20:35
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС