Защита на потребителите
08 04-24/07.01.2019
покана за пазарни консултации - електронна преписка

07.01.2019
Покана за пазарни консултации изх. № 08 04-24/07.01.2019 относно:
Изпълнение на инженеринг (изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) за обект: „Изграждане на център за грижа за лица с психични разстройства - 4бр. с капацитет 15бр. В УПИ, кв. 24 по регулационния и кадастрален план на с. Каменица, община Струмяни, област Благоевград“, съгласно технически спецификации, неразделна част от настоящите пазарни консултации.


Вид процедура:

Пазарни консултации

Срок на валидност на поканата

10 януари 2019

Срок за подаване на оферти

10.01.2019 г. до 17:00 часа

Покана и бланка за предоставяне на оферта

Покана,
Технически спецификации , Бланка за предоставяне на оферта за инженеринг
(Изтеглете от линковете по-горе)

Публикуване в електронната преписка

/дата и час/

07.01.2019 18:15


ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на ОБЩИНА СТРУМЯНИ, п.к. 2825 с. Струмяни, пл. “7-ми Април” №1, с проект “Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни“, „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” BG16RFOP001-5.002 по Оперативна програма „Региони в растеж“ и чл. 44 от Закона за обществените поръчки, моля да представите до 10 януари 2019г., оферти относно: „Изпълнение на инженеринг (изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) за обект: „Изграждане на център за грижа за лица с психични разстройства - 4бр. с капацитет 15бр. В УПИ, кв. 24 по регулационния и кадастрален план на с. Каменица, община Струмяни, област Благоевград“, съгласно технически спецификации, неразделна част от настоящите пазарни консултации.

Един оферент има право да подава само една оферта по следната количествена сметка по окрупнени показатели:

 

 

 

 

 

 

Име на конкретния бенефициент: Община Струмяни

Име на проектното предложение: “Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни“

Описание на допустимите дейности

Ед. мярка

Кол-во общо

Ед.цена в лева без ДДС

стойност в лева без ДДС

 

Част: Архитектурна

 

 

 

 

1

Тухлен зид СТЕНИ 12 см

м2

410.00

 

 

2

Тухлен зид СТЕНИ 25 см

м3

70.00

 

 

3

Машинна мазилка по тухлени стени

м2

1676.00

 

 

4

Финна шпакловка преди боядисване

м2

1485.00

 

 

5

Грундиране преди боядисване

м2

1485.00

 

 

6

Латексово боядисване

м2

1485.00

 

 

7

Фаянсова облицовка по бани

м2

190.00

 

 

8

Замазка по под

м2

312.00

 

 

9

Самаразливна замазка под ламиниран паркет

м2

205.00

 

 

10

Ламиниран паркет

м2

202.00

 

 

11

Первази ламинат

м

185.00

 

 

12

Гранитогрес по коридори и кухня

м2

116.00

 

 

13

Теракт по под бани

м2

46.00

 

 

14

Настилка по стъпала от врачански камък

бр.

37.00

 

 

15

Парапет по стълбище

м

12.00

 

 

16

Фасадна дограма 

м2

110.00

 

 

17

Вътрешни врати

м2

74.00

 

 

18

Обръщане вътрешно

м

175.00

 

 

19

Фасадно скеле

м2

380.00

 

 

20

Обръщане по фасади с ХРS  2 см

м

162.00

 

 

21

Топлоизолация EPS 10

м2

335.00

 

 

22

Топлоизолация ХPS 10

м2

45.00

 

 

23

Минерална мазилка

м2

335.00

 

 

24

Облицовка цокъл с камък

м2

45.00

 

 

23

Дървена покривна конструкция

м3

15.00

 

 

24

Дъсчена обшивка

м2

315.00

 

 

25

Пароизолация по покрив

м2

315.00

 

 

26

Летвена обшивка по покрив

м2

315.00

 

 

27

Покриване с керемиди

м2

315.00

 

 

28

Капаци по било

м

28.00

 

 

29

Надолучна пола

м

75.00

 

 

30

Обшивка комин с ламарина

м

16.00

 

 

31

Олуци от поцинкована ламарина

м

75.00

 

 

32

Водосточни казанчета

бр.

7.00

 

 

33

Водосточни тръби

м

47.00

 

 

34

Хидроизолация сутерен вкл.грунд

м2

48.00

 

 

33

Подпрозоречни прагове

м

45.00

 

 

35

Асансьор

бр.

1.00

 

 

 

Всичко част Архитектурна:

 

 

 

 

Част Електро

 

 

1

Кабели и проводници , табла

комплект

1.00

 

 

2

Ключове и контакти , розетки за тв

комплект

1.00

 

 

3

Осветителни тела и разговорна уредба

комплект

1.00

 

 

4

Алейно осветление

комплект

1.00

 

 

 

Всичко част Електро:

 

 

 

 

Отопление и вентилация

 

 

1

Доставка и монтаж на климатици сплит система

бр.

22.00

 

 

2

Вентилация бани и кухня

комплект

1.00

 

 

 

Всичко част Отопление и вентилация:

 

 

 

 

Конструкция

 

 

1

Изкоп машинен

м3

260.00

 

 

2

Изкоп ръчен

м3

38.00

 

 

3

Кофражи

м2

780.00

 

 

4

Армировка

кг

16600.00

 

 

5

Бетон

м3

248.00

 

 

6

Извозване земни маси

м3

192.00

 

 

7

Обратен насип

м3

106.00

 

 

 

Всичко част Конструкция:

 

 

 

 

 

1

Тръбна мрежа

комплект

1

 

 

2

Оборудване

комплект

1

 

 

3

Пречиствателно съоръжение

бр.

1

 

 

 

Всичко част В и К:

 

 

 

 

 

 

За 4 броя ЦГЛПР

 

 

 

 

1

Проектиране и авторски надзор

 

 

 

 

2

Пейки за двор

бр.

8.00

 

 

3

Изпълнение на вертикална планировка за целия парцел

 

 

 

 

 

СТОЙНОСТ ПО ОКРУПНЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС

 

 

Моля, офертата да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде изготвена на официална бланка на представляваната от Вас фирма, подписана и подпечатана и да ни бъде изпратена по пощата с обратна разписка на горепосочения адрес или доставена лично или по факс в срок не по – късно от 17:00 часа на 10.01.2019г.
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС