Защита на потребителите
ОП-18/31.12.2018
елкетронна преписка
04.04.2019 
Публикуван е Решение № Р-3/03.04.2019 год. на Кмета на община Струмяни

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-18/31.12.2018

04.04.2019 15:00

Решение № Р-3/03.04.2019 год. на Кмета на община Струмяни


04.04.2019 
Публикуван е Протокол №4 от работата на комисията

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-18/31.12.2018

04.04.2019 14:45

Протокол №4 от работата на комисията

04.04.2019 
Публикуван е Протокол №3 от работата на комисията

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-18/31.12.2018

04.04.2019 14:37

Протокол №3 от работата на комисията


04.04.2019 
Публикуван е Протокол №3 от работата на комисията

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-18/31.12.2018

04.04.2019 14:37

Протокол №3 от работата на комисията


04.04.2019 
Публикуван е Протокол №2 от работата на комисията

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-18/31.12.2018

04.04.2019 14:33

Протокол №2 от работата на комисията


11.03.2019 14:13
До участниците в обществена поръчка открита с решение №ОП-18(1)/31.12.2018 г. с предмет "Сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Струмяни", относно изпълнение разпоредбите на чл.57, ал3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че на 14.03.2019 г. от 11:00 часа в залата на общински съвет Струмяни, сградата на община Струмяни, ще се проведе открито заседание за отваряне на ценовите оферти и оповестяване на предлаганите цени за изпълнение на обществената поръчка. На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

08.02.2019 
Публикуван е Протокол №1 от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите в процедурата

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-18/31.12.2018

08.02.2019 15:20

Протокол №1 от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите в процедурата14.01.2019 16:12
Публикувани са Разяснения по чл. 33, ал.1 от ЗОП (вижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Струмяни"

08.01.2019 15:25

Публикувани са Разяснения по чл. 33, ал.1 от ЗОП (вижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Струмяни"

31.12.2018
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Струмяни”, публикуванa в АОП на 31.12.2018 г., както следва: Под № 885774 - решение за откриване на процедурата ; Под 885772 - обявление за поръчката.

Вид процедура:

Публично състезание

Обект на поръчката:

„Сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Струмяни”

Прогнозна стойност:

 75 000.00  BGN без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие:

Срок за получаване на документация за участие

21.01.2019 г. Час: 17:00

Платими документи

НЕ

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

21.01.2019 г. Час: 17:00

Условия при отваряне на офертите

Дата: 22.01.2019 г.  Час: 15:30

Място за отваряне на офертите

Община Струмяни, с. Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, сградата на Община Струмяни, залата на Oбщински съвет Струмяни

Дата на публикуване в електронната преписка

 31.12.2018 г.  12:55

Дата на изпращане в АОП

31.12.2018 г.
№ 885774 - решение за откриване на процедурата
№ 885772 - обявление за поръчката

Дата на публикуване в АОП

31.12.2018

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС