Защита на потребителите
ОП-17/10.12.2018
елкетронна преписка
21.02.2019
Публикуван е договор ДГ-7-1/23.01.2019 г. за възлагане на поръчката

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-17/10.12.2018

21.02.2019 15:59


Договор ДГ-7-1/23.01.2019 г. за възлагане на поръчката.

28.12.2018
Публикуван е Протокол от работата на комисията за разглеждане и оценка на получените оферти, назначена със Заповед № З-340/19.12.2018 г. на кмета на община Струмяни, утвърден на 28.12.2018 г.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-17/10.12.2018

28.12.2018 13:52

Протокол от работата на комисията за разглеждане и оценка на получените оферти, назначена със Заповед № З-340/19.12.2018 г. на кмета на община Струмяни, утвърден на 28.12.2018 г.


10.12.2018 
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: "Доставка на техническо оборудване за нуждите на община Струмяни". Информацията е публикувана в АОП под ID № 9084108 от 10.12.2018.

Вид процедура:

Събиране на оферти с обява

Срок на валидност на публичната покана

18.06.2019 17:00 

Срок за подаване на оферти

18.12.2018 г. 17:00

Прогнозна стойност:

55 886.50 лв. без ДДС

Отваряне на офертите

19.12.2018 г. от 10:00 часа

Пълен комплект документи, необходими за участие

Обява,образци
( 1 МB Изтеглете от ТУК)

Дата на публикуване в АОП

ID № 9084108 от 10.12.2018 г.

Публикуване в електронната преписка

/дата и час/

 
10.12.2018 22:59
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС