Защита на потребителите
ОП-16/06.11.2018
елкетронна преписка

23.01.2019
Публикуван е договор № ДГ-124/31.12.2018 г. за възлагане на обществена поръчка

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-16/06.11.2018

23.01.2019 16:52

Договор № ДГ-124/31.12.2018 г. за възлагане на обществена поръчка

21.12.2018
Публикувано е Решение № ОП-16(3)/20.12.2018 г. на Кмета на община Струмяни  за избор на изпълнител.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-16/06.11.2018

21.12.2018 15:42

Решение № ОП-16(3)/20.12.2018 г. на Кмета на община Струмяни  за избор на изпълнител.

21.12.2018
Публикуван е Доклад от  работата на комисията назначена със Заповед № З-334/12.12.2018 г. на Кмета на община Струмяни и  Заповед № З-334(1)/20.12.2018 г., утвърден на 20.12.2018 г.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-16/06.11.2018

21.12.2018 15:38

Доклад от  работата на комисията назначена със Заповед № З-334/12.12.2018 г. на Кмета на община Струмяни и  Заповед № З-334(1)/20.12.2018 г., утвърден на 20.12.2018 г.


21.12.2018
Публикуван е Протокол №2/20.12.2018 г.  работата на комисията назначена със Заповед № З-334/12.12.2018 г. на Кмета на община Струмяни и  Заповед № З-334-1/20.12.2018 г.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-16/06.11.2018

21.12.2018 15:30

Протокол №2/20.12.2018 г.  работата на комисията назначена със Заповед № З-334/12.12.2018 г. на Кмета на община Струмяни и  Заповед № З-334(1)/20.12.2018 г.

21.12.2018

Публикуван е Протокол №1/12.12.2018 г.  работата на комисията назначена със Заповед № З-334/12.12.2018 г. на Кмета на община Струмяни

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-16/06.11.2018

21.12.2018 15:23

Протокол №1/12.12.2018 г.  работата на комисията назначена със Заповед № З-334/12.12.2018 г. на Кмета на община Струмяни

17.12.2018г. 17:47
До участниците в обществена поръчка открита с решение №ОП-16(1)/06.11.2018 г. с предмет "Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Струмяни", относно изпълнение разпоредбите на чл.57, ал3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, чена 20.12.2018г. от 10:00 часа в залата на общински съвет Струмяни, сградата на община Струмяни, ще се проведе открито заседание за отваряне на ценовите оферти и оповестяване на предлаганите цени за изпълнение на обществената поръчка. На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

08.11.2018
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл.20 от ЗОП с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Струмяни“, публикуванa в АОП на 08.11.2018 г., както следва: Под № 876919 - решение за откриване на процедурата ; Под № 876927 - обявление за поръчката, публикувано в Официален вестник нa ЕС на 08.11.2018 г.

Вид процедура:

Открита процедура

Обект на поръчката:

Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Струмяни“

Прогнозна стойност:

130 000 BGN без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие:

Срок за получаване на документация за участие

11.12.2018 г. Час: 17:03

Платими документи

НЕ

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

11.12.2018 г. Час: 17:00

Условия при отваряне на офертите

Дата: 12.12.2018 г.  Час: 11:00

Място за отваряне на офертите

Община Струмяни, с. Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, сградата на Община Струмяни, залата на Oбщински съвет Струмяни

Дата на публикуване в електронната преписка

 08.11.2018 г.  17:00

Дата на изпращане в АОП

06.11.2018 г.
№ 876919 - решение за откриване на процедурата
№ 876927 - обявление за поръчката

Дата на публикуване в АОП

06.11.2018

Дата на публикуване в Официален вестник на Европейския съюз

08.11.2018

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС