Защита на потребителите
ОП-15/25.10.2018
елкетронна преписка
22.02.2019
Публикуван е  договор ДГ- 10-2/31.01.2019 г. за позиция 2

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-15/25.10.2018

22.02.2019 16:29

Договор ДГ- 10-2/31.01.2019 г. за позиция 2


22.02.2019
Публикуван е  договор ДГ- 10-1/31.01.2019 г. за позиция 1

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-15/25.10.2018

22.02.2019 16:33

Договор ДГ- 10-1/31.01.2019 г. за позиция 1


28.12.2018
Публикуванo е Решение № ОП-15(3)/28.12.2018г. на Kмета на община Струмяни

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-15/25.10.2018

28.12.2018 16:11

Решение № ОП-15(3)/28.12.2018г. на Kмета на община Струмяни


28.12.2018
Публикуван е  Доклад утвърден на 27.12.2018 г.
 

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-15/25.10.2018

28.12.2018 16:08

Доклад утвърден на 27.12.2018 г.


28.12.2018
Публикуван е  Протокол № 3/21.12.2018 г.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-15/25.10.2018

28.12.2018 16:05

Протокол № 3/21.12.2018 г.


28.12.2018

Публикуван е  Протокол № 2/18.12.2018 г.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-15/25.10.2018

28.12.2018 16:02

Протокол № 2/18.12.2018 г.

18.12.2018
Публикуван е Протокол №1/17.12.2018 г. от работата на комисията назначена със Заповед № З-339/17.12.2018г. на кмета на община Струмяни

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-15/25.10.2018

18.12.2018 16:57

Протокол №1/17.12.2018г. от работата на комисията назначена със Заповед № З-339/17.12.2018г. на кмета на община Струмяни18.12.2018 16:40
До участниците в обществена поръчка открита с решение №ОП-15(1)/25.10.2018 г. с предмет "Повишаване на хидравличната проводимост на р. Цапаревска на територията на с. Микрево, община Струмяни, чрез иновативни методи за управление на водите (геоклетки)", относно изпълнение разпоредбите на чл.57, ал3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че на 21.12.2018 г. от 10:00 часа в залата на общински съвет Струмяни, сградата на община Струмяни, ще се проведе открито заседание за отваряне на ценовите оферти и оповестяване на предлаганите цени за изпълнение на обществената поръчка. На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

05.11.2018 11:54
Публикувано е решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация в АОП под номер 876136, публикувано в АОП на 05.11.2018 г.
Решението вижте тук.

30.10.2018

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл.20 от ЗОП с предмет: „Повишаване на хидравличната проводимост на р. Цапаревска на територията на с. Микрево, община Струмяни, чрез иновативни методи за управление на водите (геоклетки)“, публикуванa в АОП на 29.10.2018 г., както следва: Под № 875228 - решение за откриване на процедурата ; Под № 875231 - обявление за поръчката, публикувано в Официален вестник нa ЕС на 30.10.2018 г.

Вид процедура:

Открита процедура

Обект на поръчката:

„Повишаване на хидравличната проводимост на р. Цапаревска на територията на с. Микрево, община Струмяни, чрез иновативни методи за управление на водите (геоклетки)“

Прогнозна стойност:

530 935.38 BGN без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие:

Срок за получаване на документация за участие

06.12.2018 г. Час: 17:00

Платими документи

НЕ

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

06.12.2018 г. Час: 17:00

Условия при отваряне на офертите

Дата: 07.12.2018 г.  Час: 11:30

Място за отваряне на офертите

Община Струмяни, с. Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, сградата на Община Струмяни, залата на Oбщински съвет Струмяни

Дата на публикуване в електронната преписка

 30.10.2018 г.  17:15

Дата на изпращане в АОП

25.10.2018 г.
№ 875228 - решение за откриване на процедурата
№ 875231 - обявление за поръчката

Дата на публикуване в АОП

29.10.2018

Дата на публикуване в Официален вестник на Европейския съюз

30.10.2018

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС