Защита на потребителите
ОП-14/23.10.2018
елкетронна преписка
11.04.2019
Публикуванo е Допълнително споразумение към договор.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-14/23.10.2018

11.04.2019 11:39


Допълнително споразумение към договор.


25.02.2019
Публикуван е  Договор ДГ-12/04.02.2019 г. 

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-14/23.10.2018

25.02.2019 15:59


Договор ДГ-12/04.02.2019 г. 

21.12.2018 
Публикувано  е Решение № ОП-14(3)/21.12.2018 г. на Вр. и.д. кмета на община Струмяни

Идент.номер на обществена поръчка

Протокол № 3/21.12.2018г. в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-14/23.10.2018

21.12.2018 17:50

Решение № ОП-14(3)/21.12.2018 г. на Вр. и.д. кмета на община Струмяни


21.12.2018 
Публикуван  e Доклад, утвърден на 21.12.2018г. от Вр.и.д. кмета на община Струмяни

Идент.номер на обществена поръчка

Протокол № 3/21.12.2018г. в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-14/23.10.2018

21.12.2018 17:48

Доклад, утвърден на 21.12.2018г. от Вр.и.д. кмета на община Струмяни

21.12.2018 
Публикуван е Протокол № 3/21.12.2018 г.

Идент.номер на обществена поръчка

Протокол № 3/21.12.2018г. в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-14/23.10.2018

21.12.2018 17:18

Протокол № 3/21.12.2018 г.

21.12.2018 
Публикуван е Протокол № 2/17.12.2018 г

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-14/23.10.2018

21.12.2018 17:12

Протокол № 2/17.12.2018 г

19.12.2018 
Публикуван е Протокол №1/04.12.2018 г. от работата на комисията назначена със Заповед № З-328/04.12.2018г. на кмета на община Струмяни

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-14/23.10.2018

19.12.2018 14:16

Протокол №1/04.12.2018 г. от работата на комисията назначена със Заповед № З-328/04.12.2018г. на кмета на община Струмяни

18.12.2018 17:10
До участниците в обществена поръчка открита с решение №ОП-14(1)/23.10.2018 г. с предмет "Изпълнение на инженеринг (изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) за обект: "Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни", относно изпълнение разпоредбите на чл.57, ал3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че на 21.12.2018г. от 11:00 часа в залата на общински съвет Струмяни, сградата на община Струмяни, ще се проведе открито заседание за отваряне на ценовите оферти и оповестяване на предлаганите цени за изпълнение на обществената поръчка. На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

15.11.2018 г. 16:17

Публикувани са Разяснения по чл. 33, ал.1 от ЗОП (вижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на инженеринг (изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) за обект: "Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни".

27.10.2018
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл.20 от ЗОП с предмет: „Изпълнение на инженеринг (изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) за обект: „Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни“, публикуванa в АОП на 26.10.2018 г., както следва: Под № 874694 - решение за откриване на процедурата ; Под № 874697 - обявление за поръчката, публикувано в Официален вестник нa ЕС на 27.10.2018 г.

Вид процедура:

Открита процедура

Обект на поръчката:

„Изпълнение на инженеринг (изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) за обект: „Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства”

Прогнозна стойност:

1 628 570.00 BGN без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие:

Срок за получаване на документация за участие

03.12.2018 г. Час: 17:00

Платими документи

НЕ

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

03.12.2018 г. Час: 17:00

Условия при отваряне на офертите

Дата: 04.12.2018 г.  Час: 10:30

Място за отваряне на офертите

Община Струмяни, с. Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, сградата на Община Струмяни, залата на Oбщински съвет Струмяни

Дата на публикуване в електронната преписка

 27.10.2018 г.  21:15

Дата на изпращане в АОП

23.10.2018 г.
№ 874694 - решение за откриване на процедурата
№ 874697 - обявление за поръчката

Дата на публикуване в АОП

26.10.2018

Дата на публикуване в Официален вестник на Европейския съюз

27.10.2018

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС