Защита на потребителите
ОП-13/17.10.2018
  елкетронна преписка

09.01.2019
Публикуван е договор № ДГ-122 от 29.11.2018 за възлагане на поръчката

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-13/17.10.2018

09.01.2019 15:49

Договор № ДГ-122 от 29.11.2018 за възлагане на поръчката


14.11.2018
Публикуван е протокол от 31.10.2018г. от работата на комисията назначена със Заповед № З-285/31.10.2018 г. на кмета на община Струмяни, утвърден на 14.11.2018 г.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-13/17.10.2018

14.11.2018 16:52

Протокол от 31.10.2018 г. от работата на комисията назначена със Заповед № З-285/31.10.2018 г. на кмета на община Струмяни, утвърден на 14.11.2018 г.


26.10.2018 г. 18:12

На 26.10.2018г. в АОП е публикувана информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти под ID № 9082439, с което се удължава срока за подаване на офертите. С информацията може да се запознаете тук. Срок за получаване на офертите : 30.10.2018 г., 17:00 ч.

17.10.2018
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: "Консултантски услуги по управление на проект "Изграждане на детски площадки и спортни съоръжения и ремонт на Детска градина "Патиланци". Информацията е публикувана в АОП под ID № 9082025 от 17.10.2018г.

Вид процедура:

Събиране на оферти с обява

Срок на валидност на публичната покана

 26.04.2019 г.

Срок за подаване на оферти

26.10.2018 г. 17:00 часа

Прогнозна стойност:

8 225.87 лв. без ДДС

Отваряне на офертите

31.10.2018 г. от 13:00 часа

Пълен комплект документи, необходими за участие

Обява,
указания и информация, образци
(765 МB Изтеглете от ТУК)

Дата на публикуване в АОП

ID № 9082025 от 17.10.2018 г.

Публикуване в електронната преписка

/дата и час/

 
17.10.2018 16:59
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС