Защита на потребителите
ОП-11/21.09.2018
елкетронна преписка

23.11.2018 
Публикуван е  Договор № ДГ-117/24.10.2018 г. за изпълнител на поръчката.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-11/21.09.2018

23.11.2018 15:32

Договор № ДГ-117/24.10.2018 г. за изпълнител на поръчката.


23.10.2018 

Публикуван е Протокол от 12.10.2018 г. от работата на комисията назначена със Заповед № З-260/12.10.2018г. на Кмета на община Струмяни, за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в обществената поръчка.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-11/21.09.2018

23.10.2018 16:25

Протокол от 12.10.2018 г. от работата на комисията


04.10.2018г. 15:34
Публикувана е Заповед № З-253/04.10.2018г. за промяна на датата и часа на отваряне на офертите за обществена поръчка с предмет "Основен ремонт на улици в с.Микрево и с.Илинденци, община Струмяни".

21.09.2018

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: "Основен ремонт на улици в с.Микрево и с.Илинденци, община Струмяни". Информацията е публикувана в АОП под ID № 9081083 от 21.09.2018 г.

Вид процедура:

Събиране на оферти с обява

Срок на валидност на публичната покана

 09.01.2019 г.

Срок за подаване на оферти

09.10.2018 г. 17:00 часа

Прогнозна стойност:

269 757 лв. без ДДС

Отваряне на офертите

16.10.2018 г. от 14:00 часа

Пълен комплект документи, необходими за участие

Обява,
указания и информация, образци
(765 МB Изтеглете от ТУК)

Дата на публикуване в АОП

ID № 9081083 от 21.09.2018 г.

Публикуване в електронната преписка

/дата и час/

 
23.11.2018 15:34
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС