Защита на потребителите
ОП-8/30.07.2018
елкетронна преписка
18.10.2018
Публикуван е Договор № ДГ-123/29.11.2018, сключен  с изпълнителя

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-8/30.07.2018

11.04.2019 11:47

Договор № ДГ-123/29.11.2018


18.10.2018
Публикуванo е Решение № З-270/18.10.2018 г. за избор на изпълнител

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-8/30.07.2018

18.10.2018 11:52

Решение № З-270/18.10.2018 г. за избор на изпълнител


18.10.2018
Публикуван е Доклад от работата на комисията, утвърден от кмета на община Струмяни на 18.10.2018 г.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-8/30.07.2018

18.10.2018 11:50

Доклад от работата на комисията, утвърден от кмета на община Струмяни на 18.10.2018 г.

18.10.2018
Публикуван е Протокол № 3/17.10.2018 г.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-8/30.07.2018

18.10.2018 11:47

Протокол № 3/17.10.2018 г.

18.10.2018
Публикуван е Протокол № 2/15.10.2018 г.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-8/30.07.2018

18.10.2018 11:45

Протокол № 2/15.10.2018 г.


18.09.2018
Публикуван е Протокол №1 от 11.09.2018/14.09.2018 г.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-8/30.07.2018

18.09.2018 14:03

Протокол №1 от 11.09.2018/14.09.2018 г.


04.08.2018 г.

Община Струмяни на основание Закона за обществени поръчки и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет:
„Смяна на водопроводната мрежа по улици в северозападната част (Гл. клон IV, клон 52, 53, 55-58, 67, 69, 70, 76, 80 и 84) на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“ публикувано в АОП на 01.08.2018г., както следва: Под № 860219 – решение за откриване на процедурата ; Под № 860220 – обявление за поръчката.

Вид процедура:

Открита процедура

Обект на поръчката:

„Смяна на водопроводната мрежа по улици в северозападната част (Гл. клон IV, клон 52, 53, 55-58, 67, 69, 70, 76, 80 и 84) на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“

Прогнозна стойност:

482 608.54 BGN без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие:

Срок за получаване на документация за участие

10.09.2018 г.  Час: 17:00

Платими документи

НЕ

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

10.09.2018 г.  Час: 17:00

Условия при отваряне на офертите

Дата: 11.09.2018 г.  Час: 15:30

Място за отваряне на офертите

Община Струмяни,с. Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, сградата на Община Струмяни, залата на Oбщински съвет Струмяни

Дата на публикуване в електронната преписка

 04.08.2018 г.  13:12

Дата на изпращане в АОП

30.07.2018 г.
№ 860219 – решение за откриване на процедурата
№ 860220 – обявление за поръчката

Дата на публикуване в АОП

02.08.2018 

Дата на публикуване в Официален вестник на Европейския съюз

04.08.2018

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС