Защита на потребителите
ОП-7/30.07.2018

елкетронна преписка

08.5.2020
Публикувано е Решение № Р-7/08.05.2020 г. на Кмета на община Струмяни за прекратяване на процедурата

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-7/30.07.2018

08.05.2020 16:25

Решение № Р-7/08.05.2020 г. на Кмета на община Струмяни за прекратяване на процедурата08.5.2020

Публикуван е  Доклад, утвърден на 08.05.2020 г.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-7/30.07.2018

08.05.2020 16:23

Доклад, утвърден на 08.05.2020 г.08.5.2020

Публикуван е Протокол № 3/07.05.2020 г. от работата на комисията

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-7/30.07.2018

08.05.2020 16:17

Протокол № 3/07.05.2020 г. от работата на комисията


08.5.2020

Публикуван е Протокол № 2/07.05.2020 г. от работата на комисията

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-7/30.07.2018

08.05.2020 16:15

Протокол № 2/07.05.2020 г. от работата на комисията28.11.2018
Публикувано е Решение № З-320/28.11.2018г. за класиране на участниците в процедурата

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-7/30.07.2018

28.11.2018 18:12

Решение № З-320/28.11.2018г. за класиране на участниците в процедурата

Публикуван е Доклад от работата на комисията, утвърден от кмета на общината на 27.11.2018 г.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-7/30.07.2018

28.11.2018 18:09

Доклад от работата на комисията, утвърден от кмета на общината на 27.11.2018 г.28.11.2018

Публикуван е Протокол № 3/13.11.2018 г. от работата на комисията

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-7/30.07.2018

28.11.2018 18. 00

Протокол № 3/13.11.2018 г. от работата на комисията28.11.2018

Публикуван е Протокол № 2/15.10.2018 г. от работата на комисията

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-7/30.07.2018

28.11.2018 17:57

Протокол № 2/15.10.2018 г. от работата на комисията

07.11.2018 14:08
До участниците в обществена поръчка открита с решение №ОП-7(1)/30.07.2018г. с предмет "Изграждане на детски площадки и спорни съоръжения и ремонт на Детска градина "Патиланци", с. Микрево, община Струмяни", относно изпълнение разпоредбите на чл.57, ал.3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че на 13.11.2018г. от 11:00 часа в залата на общински съвет Струмяни, сградата на община Струмяни, ще се проведе открито заседание за отваряне на ценовите оферти и оповестяване на предлаганите цени за изпълнение на обществената поръчка. На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

19.09.2018
Публикуван е Протокол №1 от 11.09.2018/19.09.2018 от работата на комисията назначена със заповед № З-224/11.09.2018

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-7/30.07.2018

19.09.2018 18:39

Протокол №1 от 11.09.2018/19.09.2018 от работата на комисията назначена със заповед № З-224/11.09.2018


02.08.2018 г.
Община Струмяни на основание Закона за обществени поръчки и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет:
„Изграждане на детски площадки и спорни съоръжения и ремонт на Детска градина „Патиланци“, с. Микрево, община Струмяни“ публикувано в АОП на 01.08.2018г., както следва: Под № 860153 – решение за откриване на процедурата ; Под № 860154 – обявление за поръчката.

Вид процедура:

Открита процедура

Обект на поръчката:

„Изграждане на детски площадки и спорни съоръжения и ремонт на Детска градина „Патиланци“, с. Микрево, община Струмяни“

Прогнозна стойност:

627 725.82 BGN без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие:

Документация  изтеглете от тук 
Образци изтеглете от тук
Техинчески спецификации изтеглете от тук
Инвестиционен проект изтеглете от ТУК(размер 307 MB)
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) изтеглете от тук

Срок за получаване на документация за участие

10.09.2018 г.  Час: 17:00

Платими документи

НЕ

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

10.09.2018 г.  Час: 17:00

Условия при отваряне на офертите

Дата: 11.09.2018 г.  Час: 11:00

Място за отваряне на офертите

Община Струмяни,с. Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, сградата на Община Струмяни, залата на Oбщински съвет Струмяни

Дата на публикуване в електронната преписка

 02.08.2018 г.  22:33

Дата на изпращане в АОП

30.07.2018 г.
№ 860153 – решение за откриване на процедурата
№ 860154 – обявление за поръчката

Дата на публикуване в АОП

02.08.2018 

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС