Защита на потребителите
ОП-4/11.05.2018
електронна преписка

03.07.2018 г.
Публикуван е Договор № ДГ-102/25.07.2018 г. за възлагане на поръчката

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-4/11.05.2018

20.07.2018 16:38

Договор № ДГ-102/25.07.2018 г. за възлагане на поръчката

03.07.2018 г.
Публикуван е Протокол от работата на комисията назначена със Заповед № З-117/30.05.2018г. на Кмета на община Струмяни

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-4/11.05.2018

03.07.2018 14:41

Протокол от работата на комисията назначена със заповед № З-117/30.05.2018 г. на Кмета на община Струмяни

11.05.2018

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: "Поддържане и ремонт на улично осветление на 21 населени места на територията на община Струмяни". Информацията е публикувана в АОП под ID № 9075919 от 11.05.2018 г.

Вид процедура:

Събиране на оферти с обява

Срок на валидност на публичната покана

21 септември 2018

Срок за подаване на оферти

 21.05.2018 г. до 17:00 часа

Прогнозна стойност:

69900.00 лв. без ДДС

Отваряне на офертите

30.05.2018 г. 13:30 часа

Пълен комплект документи, необходими за участие

Обява,
указания и информация, образци
(4.5 МB Изтеглете от ТУК)

Дата на публикуване в АОП

ID № 9075919 от 11.05.2018 г.

Публикуване в електронната преписка

/дата и час/

11.05.2018 15:14

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС