Защита на потребителите
ОП-3/02.04.2018
елкетронна преписка
23.01.2019
Публикуван е договор № ДГ-119/07.11.2018 г. за възлагане на поръчката

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка 
/дата и час/

Документ за публикуване

ОП-3/02.04.2018

23.01.2019 15:40

Договор № ДГ-119/07.11.2018 г. за възлагане на поръчката

26.09.2018
Публикувано е Решение № 0804-867/26.09.2018 за класиране на участниците в процедурата

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка 
/дата и час/

Документ за публикуване

ОП-3/02.04.2018

26.09.2018 15:09

Решение № 0804-867/26.09.2018 за класиране на участниците в процедурата

26.09.2018
Публикуван е Протокол № 3 от 20.09.2018 г. от работата на комисията назначена със заповед № З-112/21.05.2018г. на Кмета на община Струмяни

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка 
/дата и час/

Документ за публикуване

ОП-3/02.04.2018

26.09.2018 15:03

Протокол № 3 от 20.09.2018 г. от работата на комисията назначена със заповед № З-112/21.05.2018г. на Кмета на община Струмяни

26.09.2018
Публикуван е Протокол № 2 от 21.08.2018/31.08.2018 г. от работата на комисията назначена със заповед № З-112/21.05.2018г. на Кмета на община Струмяни

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка 
/дата и час/

Документ за публикуване

ОП-3/02.04.2018

26.09.2018 15:00

Протокол № 2 от 21.08.2018/31.08.2018 г. от работата на комисията назначена със заповед № З-112/21.05.2018г. на Кмета на община Струмяни

03.07.2018
Публикуван е Протокол № 1/21.05.2018г. от работата на комисията назначена със заповед № З-112/21.05.2018г. на Кмета на община Струмяни

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка 
/дата и час/

Документ за публикуване

ОП-3/02.04.2018

03.07.2018 11:43

Протокол № 1/21.05.2018г. от работата на комисията назначена със заповед № З-112/21.05.2018г. на Кмета на община Струмяни

14.05.2018(14:38)
Публикувано е решение за одобряване на обявление за именение или допълнителна информация в АОП под номер 846605/14.05.2018 г.

24.04.2018

Публикувано е решение за одобряване на обявление за именение или допълнителна информация в АОП под номер 843884/24.04.2018 г. 

Указания за попълване в електронен вид на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), което е задължително съгласно  чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка 
/дата и час/

Документ за публикуване

ОП-3/02.04.2018

24.04.2018 21:01

Указания за попълване в електронен вид на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)


04.04.2018 
Публикувано е решение за одобряване на обявление за именение или допълнителна информация в АОП под номер 840906/04.04.2018 г. и документация към него, която може да изтеглите тук.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка 
/дата и час/

Документ за публикуване

ОП-3/02.04.2018

04.04.2018 16:21

Документация към Решение за одобряване на обявление за именение или допълнителна информация в АОП под номер 840906/04.04.2018 г.02.04.2018 г.

Община Струмяни на основание чл.18, ал.1, т.12 от Закона за обществени поръчки и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:

„Изработване на Общ устройствен план на Община Струмяни, област Благоевград“ публикувано в АОП на 02.04.2018 г., както следва: Под № 840337 - решение за откриване на процедурата ; Под № 840341 - обявление за поръчка.

Вид процедура:

Публично съзтезание

Обект на поръчката:

„Изработване на Общ устройствен план на Община Струмяни, област Благоевград“

Прогнозна стойност:

126 305.21  BGN без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие:

Може да изтеглите от ТУК(размер 20 MB)

Срок за получаване на документация за участие

25.04.2018 г.  Час: 17:00

Платими документи

НЕ

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

25.04.2018 г.  Час: 17:00

Условия при отваряне на офертите

Дата: 02.05.2018 г.  Час: 14:00

Място за отваряне на офертите

Община Струмяни,с. Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, сградата на Община Струмяни, залата на Oбщински съвет Струмяни

Дата на публикуване в електронната преписка

 02.04.2018 г. 16:36

Дата на изпращане в АОП

 02.04.2018 г.

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС