Защита на потребителите
ОП-2/22.01.2018
електронна преписка
02.02.2018 13:32
Публикувано е съобщение за прекратяване на обществена поръчка ОП-2/22.01.2018 на основание чл.193 от Закона за обществените поръчки.(виж тук)

30.01.2018 09:39

На 30.01.2018 в АОП под №9072561 е публикувана информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти. Срок получаване на офертите: 02.02.2018г. , 17.00 часа.

22.01.2018
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: "Поддържане и ремонт на улично осветление на 21 населени места на територията на община Струмяни". Информацията е публикувана в АОП под ID №9072373 от 22.01.2018 г.

Вид процедура:

Събиране на оферти с обява

Срок на валидност на публичната покана

29 януари 2018

Срок за подаване на оферти

 29.01.2018 г. до 17:00 часа

Прогнозна стойност:

69900.00 лв. без ДДС

Отваряне на офертите

07.02.2018 г. 11:00 часа

Пълен комплект документи, необходими за участие

Обява,
указания и информация, образци
(4 MB Изтеглете от ТУК)

Дата на публикуване в АОП

ID №9072373 от 22.01.2018 г.

Публикуване в електронната преписка

/дата и час/

22.01.2018 15:45

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС