Защита на потребителите
ОП-11/07.12.2017
електронна преписка

14.05.2018
Публикуван е договор № ДГ-87/17.04.2018 г. за възлагане на обществена поръчка

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка 
/дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-11/07.12.2017

14.05.2018 15:42

Договор № ДГ-87/17.04.2018 г. за възлагане на обществена поръчка27.03.2018
Публикуванo е Решение № ОП11-(3)/23.03.2018г. за класиране на участниците в процедурата

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка 
/дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-11/07.12.2017

27.03.2018 14:54

Решение № ОП11-(3)/23.03.2018 г. за класиране на участниците в процедурата


16.03.2018
Публикуван е Доклад  от работата на комисията, назначена със заповед № З-4/10.01.2018 г. на Кмета на община Струмяни, утвърден на 16.03.2018 г.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка 
/дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-11/07.12.2017

16.03.2018 13:15

Доклад  от работата на комисията, назначена със заповед № З-4/10.01.2018 г. на Кмета на община Струмяни, утвърден на 16.03.2018 г.


16.03.2018
Публикуван е Протокол №3/14.03.2018 г. за отваряне на ценовите предложения по процедурата от работата на комисията, назначена със заповед № З-4/10.01.2018 г. на Кмета на община Струмяни, утвърден на 16.03.2018 г.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка 
/дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-11/07.12.2017

16.03.2018 13:10

Протокол №3/14.03.2018 г. за отваряне на ценовите предложения по процедурата от работата на комисията, назначена със заповед № З-4/10.01.2018 г. на Кмета на община Струмяни, утвърден на 16.03.2018 г.


09.03.2018
Публикуван е Протокол № 2 от 22.02.2018 г. от работата на комисията, назначена със заповед № З-4/10.01.2018 г.на кмета на община Струмяни, утвърден на 09.03.2018 г.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка 
/дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-11/07.12.2017

09.03.2018 21:07

Протокол № 2 от 22.02.2018 г. от работата на комисията, назначена със заповед № З-4/10.01.2018 г.на кмета на община Струмяни, утвърден на 09.03.2018 г.11.01.2018
Публикуван е Протокол от 10.01.2018г. от работата на комисията назначена със Заповед № З-4/10.01.2018г. на кмета на община Струмяни за разглеждане, оценка и класиране на кандидатите в обществената поръчка.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка
/дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-11/07.12.2017

11.01.2018 16:50

Протокол от 10.01.2018 г. от работата на комисията назначена със Заповед № З-4/10.01.2018 г. на кмета на община Струмяни за разглеждане, оценка и класиране на кандидатите в обществената поръчка.


07.12.2018
Община Струмяни на основание чл.18, ал.1, т.12 от Закона за обществени поръчки и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:
"Сметосъбиране и сметоизвозване от 6 /шест/ населени места на територията на община Струмяни", публикувано в АОП на 07.12.2017г., както следва: Под № 818661 - решение за откриване на процедурата ; Под № 818673 - обявление за поръчка.

Вид процедура:

Публично съзтезание

Обект на поръчката:

Сметосъбиране и сметоизвозване от 6 /шест/ населени места на територията на община Струмяни

Прогнозна стойност:

90 000  BGN без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие:

може да изтеглите от ТУК( размер 320 К)

Срок за получаване на документация за участие

09.01.2018 г.  Час: 17:00

Платими документи

НЕ

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

09.01.2018 г.  Час: 17:00

Условия при отваряне на офертите

Дата: 10.01.2018 г.  Час: 11:00

Място за отваряне на офертите

Община Струмяни,с. Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, сградата на Община Струмяни, залата на общински съвет

Дата на публикуване в електронната преписка

 07.12.2017 г.  15:08

Дата на изпращане в АОП

07.12.2017 г.

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС