Защита на потребителите
ОП-10/27.11.2017
електронна преписка

22.12.2017
Публикувано e Решение № ОП-10(3)/22.12.2017 г. за класиране на участниците в процедурата.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-10/27.11.2017

22.12.2017 10:58

Решение № ОП-10(3)/22.12.2017 г. за класиране на участниците в процедурата.


22.12.2017
Публикуван e Доклад от работата на комисията по оценяването на офертите, утвърден на 22.12.2017 г.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-10/27.11.2017

22.12.2017 10:44

Доклад от работата на комисията по оценяването на офертите, утвърден на 22.12.2017 г.

22.12.2017
Публикуван e Протокол от 22.12.2017 г. от работата на комисията по оценяването на офертите 

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-10/27.11.2017

22.12.2017 10:39

Протокол от 22.12.2017 г. от работата на комисията по оценяването на офертите 


19.12.2017
Публикуван e Доклад от 19.12.2017 г. от работата на комисията назначена със Заповед № 463/19.12.2017г. на Вр.и.д. кмета на община Струмяни.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-10/27.11.2017

19.12.2017 17.58

Доклад от 19.12.2017 г. от работата на комисията назначена със Заповед № 463/19.12.2017г. на Вр.и.д. кмета на община Струмяни.

Публикуван e Протокол от 19.12.2017 г. за разглеждане, оценка и класиране на офертите от работата на комисията назначена със Заповед № 463/19.12.2017г. на Вр.и.д. кмета на община Струмяни 

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-10/27.11.2017

19.12.2017 15.45

Протокол от 19.12.2017 г. за разглеждане, оценка и класиране на офертите от работата на комисията назначена със Заповед № 463/19.12.2017г. на Вр.и.д. кмета на община Струмяни и доклад от 19.12.2017 г. от работата на комисията.27.11.2017
Община Струмяни на основание чл.18, ал.1, т.12 от Закона за обществени поръчки и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: "Доставка чрез покупка на един брой употребявана техника – самосвал за нуждите на община Струмяни", публикувано в АОП на 27.11.2017 г., както следва: Под № 816942 – решение за откриване на процедурата ; Под № 816946 – обявление за поръчка.

Вид процедура:

Публично състезание

Обект на поръчката:

"Доставка чрез покупка на един брой употребявана техника – самосвал за нуждите на община Струмяни"

Прогнозна стойност:

16 666.66 BGN без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие:

може да изтеглите от ТУК(размер 30 MB, документите са в pdf формат)
документацията във формат за попълване(327 КБ) изтеглете от тук ( добавен на 28.11.2017 15:20)

Срок за получаване на документация за участие

 18.12.2017 г. Час: 17:00

Платими документи

 НЕ

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

 18.12.2017 г.  Час: 17:00

Условия за отваряне на офертите

 Дата:  19.12.2017 г.  Час: 11:00

Място за отваряне на офертите

Община Струмяни,с. Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, сградата на Община Струмяни, зала на общински съвет

Дата на публикуване в електронната преписка

27.11.2017 17:55

Дата на изпращане в АОП

 27 ноември  2017 г.

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС