Защита на потребителите
08 04-1014/24.11.2017
електронна преписка
13.12.2017
Публикувана е Заповед № З-457/13.12.2017 г. на Кмета на община Струмяни за удължаване на срока за подаване на оферти в процедурата.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

08 04-1014/24.11.2017

13.12.2017 16:34

Заповед № З-457/13.12.2017 г. на Кмета на община Струмяни за удължаване на срока за подаване на оферти в процедурата.


13.12.2017
Публикуван е Протокол от 13.12.2017 г. от работата на комисията. 

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

08 04-1014/24.11.2017

13.12.2017 16:27

Протокол от 13.12.2017 г. от работата на комисията 24.11.2017
На основание чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП, чрез покана до определено лице се открива процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Доставка на перилни и миещи препарати и консумативи за нуждите на социални и образователни заведения на територията на община Струмяни". 


Вид процедура:

Покана до определено лице,  чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП

Решение и покана

Решение 08 04-1014/24.11.2017
Покана

Срок на валидност на публичната покана

12 декември 2017

Срок за подаване на оферти

 12.12.2017 г. до 17:00 часа

Прогнозна стойност:

15 600.00  лв. без ДДС

Отваряне на офертите

13.12.2017 г. 11:00 часа

Пълен комплект документи, необходими за участие

Указания и информация, образци
(510 КБ Изтеглете от ТУК)

Публикуване в електронната преписка

/дата и час/

24.11.2017 11.55 

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС