Защита на потребителите
ОП-9/28.09.2017
електронна преписка
16.01.2018
Публикувани са договори за възлагане на поръчката по обособени позиции както следва - ДГ-146/15.12.2017 г. по обособена позиция №1 - Доставка на папки, класьори, кашони и кламери; ДГ-147/15.12.2017 г. по обособена позиция № 2 Доставка на почистващи материали, работно облекло и др. за ЦСРИ; ДГ-148/15.12.2017 г. по обособена позиция № 3 Доставка на материали и консумативи по опис.


Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-9/28.09.2017

16.01.2018 11:32

договори за възлагане на поръчката по обособени позиции както следва - ДГ-146/15.12.2017 г.(изтегли тук) по обособена позиция №1 - Доставка на папки, класьори, кашони и кламери; ДГ-147/15.12.2017 г.(изтегли тук) по обособена позиция № 2 Доставка на почистващи материали, работно облекло и др. за ЦСРИ; ДГ-148/15.12.2017 г.(изтегли тук) по обособена позиция № 3 Доставка на материали и консумативи по опис.


20.11.2017
Публикуван е протокол от 25.10.2017 г. от работата на комисията назначена със Заповед № З-410/25.10.2017 г. на Кмета на община Струмяни, утвърден на 20.11.2017 г.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-9/28.09.2017

20.11.2017 14:47

Протокол от 25.10.2017 г. от работата на комисията назначена със Заповед № З-410/25.10.2017 г. на Кмета на община Струмяни, утвърден на 20.11.2017 г.04.10.2017г.
Публикувани са Разяснения по чл.189 от ЗОП(вижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: "Доставка на материали и консумативи за изпълнение на проект "Активен живот" по обособени позиции:
Обособена позиция №1 Доставка на папки, класьори, кашони и кламери по проект "Активен живот" финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01 - запазени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания
Обособена позиция №2 Доставка на почистващи материали, работно облекло и др. за ЦСРИ по проект "Активен живот" финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01- запазени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания
Обособена позиция №3 Доставка на материали и консумативи по опис:
А) За екип по проект "Активен живот" финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01
Б) За Оценка на потребностите на идентифицираните представители на целевите групи по проекта и мониторинг на услугата ЦСРИ по проект "Активен живот" финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01
В) За управление на услугата ЦСРИ по проект "Активен живот" финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01
Г) За пряка работа с потребители на ЦСРИ по проект "Активен живот" финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01

03.10.2017г. 

Публикувани са Разяснения по чл.189 от ЗОП(вижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: "Доставка на материали и консумативи за изпълнение на проект "Активен живот" по обособени позиции:
Обособена позиция №1 Доставка на папки, класьори, кашони и кламери по проект "Активен живот" финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01 - запазени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания
Обособена позиция №2 Доставка на почистващи материали, работно облекло и др. за ЦСРИ по проект "Активен живот" финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01- запазени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания
Обособена позиция №3 Доставка на материали и консумативи по опис:
А) За екип по проект "Активен живот" финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01
Б) За Оценка на потребностите на идентифицираните представители на целевите групи по проекта и мониторинг на услугата ЦСРИ по проект "Активен живот" финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01
В) За управление на услугата ЦСРИ по проект "Активен живот" финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01
Г) За пряка работа с потребители на ЦСРИ по проект "Активен живот" финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01

28.09.2017
Стартира процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: "Доставка на материали и консумативи за изпълнение на проект "Активен живот" по обособени позиции:
Обособена позиция №1 Доставка на папки, класьори, кашони и кламери по проект "Активен живот" финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01 - запазени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания;
Обособена позиция №2 Доставка на почистващи материали, работно облекло и др. за ЦСРИ по проект "Активен живот" финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01- запазени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания
Обособена позиция №3 Доставка на материали и консумативи по опис:
А) За екип по проект "Активен живот" финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01
Б) За Оценка на потребностите на идентифицираните представители на целевите групи по проекта и мониторинг на услугата ЦСРИ по проект "Активен живот" финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01
В) За управление на услугата ЦСРИ по проект "Активен живот" финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01
Г) За пряка работа с потребители на ЦСРИ по проект "Активен живот" финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01. Информацията е публикувана в АОП под ID №9068750 от 28.09.2017 г.

Вид процедура:

Събиране на оферти с обява

Срок на валидност на публичната покана

10 октомври 2017

Срок за подаване на оферти

 10.10.2017 г. до 17:00 часа

Прогнозна стойност:

6532.00  лв. без ДДС

Отваряне на офертите

11.10.2017 г. 12:00 часа

Пълен комплект документи, необходими за участие

Обява,
указания и информация, образци
(345 КБ Изтеглете от ТУК)

Дата на публикуване в АОП

ID №9068750 от 28.09.2017 г.

Публикуване в електронната преписка

/дата и час/

28.09.2017 14:42

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС