Защита на потребителите
ОП-4/11.07.2017
електронна преписка


22.01.2018
Публикувани са договори за възлагане на обществена поръчка по обособени позиции както следва: За обособена позиция № 1 - Мляко и млечни продукти - ДГ-149/15.12.2017 г.; За обособена позиция №2 - Месо и месни изделия - ДГ- 150/15.12.2017 г.; За обособена позиция № 3 - Плодове и зеленчуци - ДГ-151/15.12.2017 г.; За обособена позиция № 4 - Консерви - ДГ-152/15.12.2017 г.; За обособена позиция № 5 - Разни хранителни продукти - захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др. - ДГ-153/15.12.2017 г.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-4/11.07.2017

22.01.2018 15:23

Договори за възлагане на обществена поръчка по обособени позиции както следва:
За обособена позиция № 1 - Мляко и млечни продукти - ДГ-149/15.12.2017 г.;
За обособена позиция №2 - Месо и месни изделия - ДГ- 150/15.12.2017 г.;
За обособена позиция № 3 - Плодове и зеленчуци - ДГ-151/15.12.2017 г.;
За обособена позиция № 4 - Консерви - ДГ-152/15.12.2017 г.;
За обособена позиция № 5 - Разни хранителни продукти - захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др. - ДГ-153/15.12.2017 г.

18.12.2017
Публикуван е Договор № ДГ-137/21.11.2017 г. за възлагане по обособена позиция № 6 - Хляб и хлебни изделия

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-4/11.07.2017

18.12.2017 16:50

Договор № ДГ-137/21.11.2017 г. за възлагане по обособена позиция № 6 - Хляб и хлебни изделия

24.10.2017 г.
Публикуванo е Решение № 08 04-891/24.10.2017 за класиране на участниците в процедура с предмет: „ Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни, разделена на следните обособени позиции: 1: Мляко и млечни продукти; 2: Месо и местни изделия; 3: Плодове и зеленчуци; 4: Консерви; 5: Разни хранителни продукти – захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др; 6: Хляб и хлебни изделия “

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-4/11.07.2017

24.10.2017 15:44

Решение № 08 04-891/24.10.2017 за класиране на участниците в процедура с предмет: „ Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни, разделена на следните обособени позиции: 1: Мляко и млечни продукти; 2: Месо и местни изделия; 3: Плодове и зеленчуци; 4: Консерви; 5: Разни хранителни продукти – захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др; 6: Хляб и хлебни изделия “11.10.2017 г.
Публикуван е Доклад от работата на комисията назначена със заповед № З-352/23.08.2017г. на Kмета на община Струмяни., утвърден на 11.10.2017 г. 

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-4/11.07.2017

11.10.2017 16:13

Доклад от работата на комисията назначена със заповед № З-352/23.08.2017г. на Kмета на община Струмяни., утвърден на 11.10.2017 г.


11.10.2017 г.
Публикуван е Протокол от 04.10.2017 г.  от работата на комисията назначена със заповед № З-352/23.08.2017 г. на Kмета на община Струмяни.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-4/11.07.2017

11.10.2017 16:08

Протокол от 04.10.2017 г.  от работата на комисията назначена със заповед № З-352/23.08.2017 г. на Kмета на община Струмяни.

28.09.2017
Публикуван е Протокол от 19.09.2017 г. от работата на комисията назначена със Заповед № З-352/23.08.2017 на Kмета на община Струмяни.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-4/11.07.2017

28.09.2017 16:29

Протокол от 19.09.2017 г. от работата на комисията назначена със заповед № З-352/23.08.2017 г.  на Kмета на община Струмяни.


08.09.2017
Публикуван е  Протокол от 07.09.2017 г. от работата на комисията назначена със заповед № З-352/23.08.2017 г.  на Kмета на община Струмяни.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-4/11.07.2017

08.09.2017 14:29

Протокол от 07.09.2017 г. от работата на комисията назначена със заповед № З-352/23.08.2017 г.  на Kмета на община Струмяни.


29.08.2017
Публикуван е Протокол от 23.08.2017г. от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите по процедурата, назначена със заповед № З-352/23.08.2017 г. на Kмета на община Струмяни

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-4/11.07.2017

29.08.2017 13:25

Протокол от 23.08.2017 г. от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите по процедурата, назначена със заповед № З-352/23.08.2017 г. на Kмета на община Струмяни

14.07.2017
Община Струмяни на основание 20, ал.1, т.1, буква б от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „ Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни, разделена на следните обособени позиции: 1: Мляко и млечни продукти; 2: Месо и местни изделия; 3: Плодове и зеленчуци; 4: Консерви; 5: Разни хранителни продукти – захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др; 6: Хляб и хлебни изделия “, публикувани в АОП на 14.07.2017г., както следва: №795443 - решение за откриване на процедурата и № 795445 - обявление за поръчка

Вид процедура:

Открита процедура 

Обект на поръчката:

Доставка на хранителни продукти.

Прогнозна стойност:

 372 000  BGN без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие:

може да изтеглите от ТУК

Срок за получаване на документация за участие

22.08.2017 г.  Час: 17:00

Платими документи

НЕ

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

22.08.2017 г.  Час: 17:00

Условия при отваряне на офертите

Дата: 23.08.2017 г.  Час: 11:00

Място за отваряне на офертите

Община Струмяни,с. Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, сградата на Община Струмяни

Дата на публикуване в електронната преписка

 14 юли 2017 г.  13:50

Дата на изпращане в АОП

11 юли 2017 г.Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС