Защита на потребителите
ОП-17/31.10.2016
електронна преписка
23.12.2016
Публикуван е договор за възлагане на обществена поръчка № ДГ-147/30.11.2016

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-17/31.10.2016

23.11.2016 11:56

Договор за възлагане на обществена поръчка № ДГ-147/30.11.2016


30.11.2016
Публикувано е Решение на Кмета на община Струмяни  за избор на изпълнител.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-17/31.10.2016

30.11.2016 13:16

Решение на Кмета на община Струмяни  за избор на изпълнител.30.11.2016
Публикуван е Доклад от 29.11.2016 г.  на комисията назначена със заповед №З-486/22.11.2016 г. на кмета на община Струмяни,  утвърден на 30.11.2016.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-17/31.10.2016

30.11.2016 11:56

Доклад от 29.11.2016 г. на комисията назначена със заповед №З-486/22.11.2016 г. на кмета на община Струмяни,  утвърден на 30.11.2016.30.11.2016
Публикуван е протокол  от 29.11.2016 г. от работата на комисията назначена със заповед №З-486/22.11.2016 г. на кмета на община Струмяни

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-17/31.10.2016

29.11.2016 11:53

Протокол  от 29.11.2016 г. от работата на комисията назначена със заповед №З-486/22.11.2016г. на кмета на община Струмяни24.11.2016
Публикуван е Доклад от 22.11.2016г.  на комисията назначена със заповед №З-486/22.11.2016 г. на кмета на община Струмяни,  утвърден на 24.11.2016.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-17/31.10.2016

24.11.2016 15:23

Доклад от 22.11.2016г.  на комисията назначена със заповед №З-486/22.11.2016 г. на кмета на община Струмяни,  утвърден на 24.11.2016.24.11.2016
Публикуван е протокол  от 22.11.2016г. от работата на комисията назначена със заповед №З-486/22.11.2016 г. на кмета на община Струмяни

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-17/31.10.2016

24.11.2016 15:18

Протокол от 22.11.2016г. от работата на комисията назначена със заповед №З-486/22.11.2016г. на кмета на община Струмяни


31.10.2016
Община Струмяни на основание чл.18, ал.1, т.12 от Закона за обществени поръчки и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:
"Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Струмяни", публикувано в АОП на 31.10.2016г., както следва: Под № 755717 – решение за откриване на процедурата ; Под № 755746 – обявление за поръчка.

Вид процедура:

Публично състезание

Обект на поръчката:

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Струмяни”

Прогнозна стойност:

256 700 BGN без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие:

може да изтеглите от ТУК(размер 345 KB)

Срок за получаване на документация за участие

 21.11.2016 г. Час: 17:00

Платими документи

 НЕ

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

 21.11.2016 г.  Час: 17:00

Условия за отваряне на офертите

 Дата:  22.11.2016 г.  Час: 14:00

Място за отваряне на офертите

 Община Струмяни,с. Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, сградата на Община Струмяни, зала на общински съвет

Дата на публикуване в електронната преписка

 31 октомври 2016  17:00

Дата на изпращане в АОП

 31  октомври 2016 г.

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС