Защита на потребителите
ОП-15/12.09.2016
електронна преписка
17.10.2016
Публикуван е договор за възлагане на обществена поръчка - ДГ-142/27.10.2016 г.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-15/12.09.2016

14.11.2016 11:05

Договор за възлагане на обществена поръчка - ДГ-142/27.10.2016 г.17.10.2016
Публикуван е протокол от 17.10.2016 г. от работата на комисията назначена със заповед № З-397/06.10.2016 г. на Кмета на община Струмяни.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-15/12.09.2016

17.10.2016 14:04

Протокол от 17.10.2016 г. от работата на комисията назначена със заповед № З-397/06.10.2016 г. на Кмета на община Струмяни.
28.09.2016 15:45
В АОП под №9056941 е публикувана информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти.

12.09.2016
Община Струмяни  кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т.2  от ЗОП с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване от 6 /шест/ населени места от община Струмяни", публикувана в АОП под № 9056422 на 12.09.2016 г.

Вид процедура:

Събиране на оферти с обява

Срок на валидност на публичната покана

27 септември 2016

Срок за подаване на оферти

27.09.2016 г. до 17.00 часа

Прогнозна стойност:

69 900 лв. без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие

Обява,
указания и информация, образци
(12.3 MB Изтеглете от ТУК)

Дата на изпращане в АОП

12.09.2016 под  № 9056422

Публикуване в електронната преписка

/дата и час/

12.09.2016 16:25

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС