Защита на потребителите
08 04-1010/08.08.2016
електронна преписка

 

10.11.2016
Публикуван е договор за възлагане на обществена поръчка - ДГ-134/29.09.2016 г.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

08 04-1010  от 08.08.2016 г.

10.11.2016 16:13

Публикуван е договор за възлагане на обществена поръчка - ДГ-134/29.09.2016 г.26.09.2016
Публикуван е Протокол 3 от 26.09.2016 г. от работата на комисията, назначена със Заповед № З-308/23.08.2016 г. на Кмета на община Струмяни.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

08 04-1010  от 08.08.2016 г.

26.09.2016 19:39

Протокол 3 от 26.09.2016 г. от работата на комисията, назначена със Заповед З-308/23.08.2016 г. на Кмета на община Струмяни.26.09.2016
Публикуван е Протокол 2 от 13.09.2016 г. от работата на комисията, назначена със Заповед № З-308/23.08.2016 г. на Кмета на община Струмяни.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

08 04-1010  от 08.08.2016 г.

26.09.2016 19:39

Протокол 2 от 13.09.2016 г. от работата на комисията, назначена със Заповед З-308/23.08.2016 г. на Кмета на община Струмяни.29.08.2016 
Публикуван е Протокол от работата на комисията по процедурата по възлагане на обществена поръчка  публична покана по чл. 20, ал. 3, т.2  от ЗОП с предмет: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДО ТРИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г." ЗА ПРИЕМ ПРЕЗ 2016 Г.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

08 04-1010/08.08.2016

29.08.2016 16:05

Протокол от работата на комисията по процедурата по възлагане на обществена поръчка  публична покана по чл. 20, ал. 3, т.2  от ЗОП с предмет: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДО ТРИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г." ЗА ПРИЕМ ПРЕЗ 2016 Г.18.08.2016
Община Струмяни съобщава на всички заинтерисовани лица, че съгласно разпоредбите на чл. 188, ал. 2 от ЗОП - Възложителя удължава срока за получаване на оферти с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти, срокът за получаване на офертите е удължен до 17.00 ч. на 22.08.2016 г. Нова дата и час на отваряне на офертите: 23.08.2016 г. в 11.00 часа. Място на отваряне на офертите: Община Струмяни, с. Струмяни, област Благоевград, пл. "7 - ми Април" № 1, залата на Общински съвет. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители. Информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти е публикуван в АОП под № 9055478 на 18.08.2016 г.

Дата на публикуване в електронната преписка

 18 август 2016  11:10

Дата на изпращане в АОП

18 август 2016, № 9055478


09.08.2016
Община Струмяни  кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по чл. 20, ал. 3, т.2  от ЗОП с предмет: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДО ТРИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г." ЗА ПРИЕМ ПРЕЗ 2016 Г., публикувана в АОП под № 9055126 на 08.08.2016 г.

Вид процедура:

Публична покана

Срок на валидност на публичната покана

17 август 2016

Срок за подаване на оферти

17.08.2016 г. до 17.00 часа

Прогнозна стойност:

69 900 лв. без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие

Обява
Указания и информация, образци

(20 MB Изтеглете от ТУК)

Дата на изпращане в АОП

08.08.2016

Публикуване в електронната преписка

/дата и час/

09.08.2016 11:45


Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС