Защита на потребителите
ОП-7/11.04.2016
електронна преписка

15.06.2016 г.
Публикуван е Договор ДГ-106/16.05.2016 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка на материали, консумативи и оборудване за нуждите на дейността на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда на територията на община Струмяни и на екипа за организация и управление на проект "Независим живот", осъществяван с финансовата подкрепа по оперативна прорама " Развитие на човешките ресурси", договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0175-C001.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.22б, ал.2 от ЗОП

ОП-7/14.04.2016

15.06.2016 10:12

Договор Договор ДГ-106/16.05.2016 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка на материали, консумативи и оборудване за нуждите на дейността на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда на територията на община Струмяни и на екипа за организация и управление на проект "Независим живот"26.04.2016 г.

Публикуван е Протокол от 21.04.2016 г.  за  работата на комисия за разглеждането и оценката на офертите подадени във връзка с обществената поръчка, назначена със заповед № З-172/21.04.2016 г. на Кмета на община Струмяни.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.22б,ал.2 от ЗОП

ОП-7/11.04.2016

26.04.2016 15:03

Протокол от работата на комисия за разглеждане и оценка на оферти, назначена във връзка с обществената поръчка.11.04.2016
Община Струмяни на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на глава осма "А"от ЗОП по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Доставка на материали, консумативи и оборудване за нуждите на дейността на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда на територията на община Струмяни и на екипа за организация и управление на проект "Независим живот", осъществяван с финансовата подкрепа по оперативна прорама " Развитие на човешките ресурси", договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0175-C001 в две обособени позиции, публикувана под № 9052407 в АОП на 11.04.2016 г.

Вид процедура:

Публична покана

Срок на валидност на публичната покана

20 април 2016

Срок за подаване на оферти

20.04.2016 г. до 17.00 часа

Пълен комплект документи, необходими за участие

Изтеглете от ТУК

(размер 2,1 MB )

Дата на изпращане в АОП

11.04.2016

Публикуване в електронната преписка

/дата и час/

11.04.2016 16:55

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС