Защита на потребителите
ОП-5/31.03.2016
електронна преписка

01.06.2016 г.
Публикуван е Договор ДГ-94/16.05.2016 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет "Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения, консултиране и супервизия на персонала и разработване на методология за дейността на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда на територията на Община Струмяни" по проект "Независим живот" , осъществяван с финансовата подкрепа по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0175-C001.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.22б,ал.2 от ЗОП

ОП-5/31.03.2016

01.06.2016 09:21

Договор ДГ-94/16.05.2016 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет "Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения, консултиране и супервизия на персонала и разработване на методология за дейността на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда на територията на Община Струмяни"04.05.2016 г.
Публикуван е Протокол от 27.04.2016 г.  за  работата на комисия за разглеждането и оценката на офертите подадени във връзка с обществената поръчка, назначена със заповед № З-160/12.04.2016 г. на Кмета на община Струмяни.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.22б,ал.2 от ЗОП

ОП-5/31.03.2016

04.05.2016 14:20

Протокол от работата на комисия за разглеждане и оценка на оферти, назначена във връзка с обществената поръчка.15.04.2016 г.

Публикуван е Протокол от 12.04.2016 г.  за  работата на комисия за разглеждането и оценката на офертите подадени във връзка с обществената поръчка, назначена със заповед № З-160/12.04.2016 г. на Кмета на община Струмяни.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.22б,ал.2 от ЗОП

ОП-5/31.03.2016

15.04.2016 16:20

Протокол от работата на комисия за разглеждане и оценка на оферти, назначена във връзка с обществената поръчка.


31.03.2016 г.
Община Струмяни на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на глава осма "А" от ЗОП по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения, консултиране и супервизия на персонала и разработване на методология за дейността на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда на територията на Община Струмяни по проект "Независим живот", осъществяван с финансовата подкрепа по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0175-C001, публикувана под № 9051932 в портала на АОП на 31.03.2016 г.
 

Вид процедура:

Публична покана

Срок на валидност на публичната покана

11 април 2016

Срок за подаване на оферти

11.04.2016 г. до 17.00 часа

Пълен комплект документи, необходими за участие

Изтеглете от ТУК (размер 2 211 KB )

 

Дата на изпращане в АОП

31.03.2016

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

31.03.2016 15.59Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС