Защита на потребителите
З-326/15.07.2015
електронна преписка
22.07.2015
В АОП с ID на документа 678499 е публикувано Решение за прекратяване на процедура по възлагане на обществена поръчка с номер З-338 от 22.07.2015 г.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.22б,ал.2 от ЗОП

З-326/15.07.2015

23.07.2015 14:21

Решение за прекратяване на процедура по възлагане на обществена поръчка с номер З-338 от 22.07.2015 г.

 
16.07.2015
Стартира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и подобряване на уличната настилка на с. Струмяни, община Струмяни”. Обявлението е публикувано в  Регистъра на обществените поръчки на 15.07.2015г. ID на документа 677397

 

Вид процедура:

Открита

Обект на поръчката:

Строителство

Пълен комплект документи, необходими за участие:

може да изтеглите от ТУК(размер 175 MB)

Срок за получаване на документация за участие

26.08.2015 г.  Час: 15:00

Платими документи

НЕ

Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

26.08.2015 г.  Час: 15:00

Условия при отваряне на офертите

Дата: 27.08.2015 г.  Час: 10:00

Място за отваряне на офертите

Община Струмяни,с. Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, сградата на Община Струмяни

Дата на публикуване в електронната преписка

 16 юли 2015  16:25

Дата на изпращане в АОП

 15 юли 2015

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС