Защита на потребителите
ОП-5/09.10.2014
електронна преписка17.10.2014 г. 15:50

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час

Вид документ по чл.22б,ал.2 от ЗОП

ОП-5/09.10.2014

17.10.2014 15:50

Протокол на комисията за провеждане по процедура за възлагане на обществена поръчка


ОП-5/09.10.2014 15:30 ч.
Община Струмяни на основание чл. 14, ал.4, т.2 отЗОП от Закона за обществените поръчки и необходимостта от избор на изпълнителкани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура пореда на глава осма „А” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публичнапокана  с предмет:„Организиране и предлагане на пакетни туристически услуги”, във връзка сизпълняван от община Струмяни проект „Authentic Europe Network”, договор забезвъзмездна финансова помощ № 2014 - 1418/ 001 – 001, програма „Европа загражданите”, публикувана под в РОП на АОП под 9034519 на 09.10.2014 г. , във връзка със Заповед З-583/09.10.2014 г. на Кмета наобщина Струмяни.

Вид процедура:

Публична покана

Срок на валидност на публичната покана

16 октомври 2014 г.

Срок за подаване на оферти

16.10.2014 г. до 16.30 часа

Пълен комплект документи, необходими за участие

може да изтеглите от ТУК

Дата на публикуване в електронната преписка

09 октомври 2014 15:30

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС