Защита на потребителите
ОП-2/08.01.2014
Електронна преписка


08.07.2014
Съобщение по чл. 69а, ал. 3 от ЗОП (с изх.№ОП-2(69)/08.07.2014), относно датата, часа и мястото за отваряне на ценовите оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на асфалтова настилка в с. Илинденци и с. Драката, община Струмяни”, открита с Решение № ОП-2/08.01.2014 год. на Кмета на община Струмяни,  може да изтеглите от тук.

25.04.2014
Покана за външни експерти за участие в комисия за разглеждане, класиране и оценяване на оферти, подадени за участие в обществена поръчка с предмет : „Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на асфалтова настилка в с. Илинденци и с. Драката, община Струмяни”, открита с Решение № ОП-2/08.01.2014год. на Кмета на община Струмяни може да видите тук.

11.04.2014
Публикувано е Решение за промяна ОП-2(49)/11.04.2014 г. на Кмета на Община Струмяни, относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на асфалтова настилка в с.Илинденци и с.Драката, община Струмяни”, открита с Решение № ОП-2 от 08.01.2014 г. на Кмета на община Струмяни, обявлението  за  която обществена поръчка е  публикувано в РОП на  АОП, под № 00579-2014-0002. Решението може да изтеглите от тук.

06.02.2014
Информация за хода на процедурата при производство по обжалване  за обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на асфалтова настилка в с.Илинденци ис.Драката, община Струмяни”, открита с Решение № ОП-2 от 08.01.2014 г. на Кмета на община Струмяни, обявлението  за  която обществена поръчка е  публикувано в РОП на  АОП, под № 00579-2014-0002 прочетете тук.

08.01.2014
Стартира открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет: "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА В С. ИЛИНДЕНЦИ И С.ДРАКАТА, ОБЩИНА СТРУМЯНИоткрита с Решение № ОП-2 от 08.01.2014 г. Документацията може да изтеглите от тук.
От тук  може да изтеглите ОДОБРЕНИЯТ ИНВЕСТИЦИОНЕН  ПРОЕКТ.


Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС