Защита на потребителите
ОП-4/24.07.2014 г.
01.08.2014 год.
Протокол от работата на комисия, назначена със Заповед № З-487/01.08.2014г.  на Кмета на Община Струмяни  във връзка с  процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма “а” от Закона за обществените поръчки с предмет: “Извършване на строително-ремонтни работи на  четвъртокласни общински пътища в община Струмяни”, публикувана в портала на АОП  под № 9032188 от 24.07.2014 год., може да разгледате тук.

24.07.2014 г.
Община Струмяни на основание чл. 14, ал.4, т.1 от ЗОП от Закона за обществените поръчки и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на глава осма „А” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана  с предмет: “Извършване на строително - ремонтни работи на  четвъртокласни общински пътища в община Струмяни”, публикувана под № 9032188 в портала на АОП на 24.07.2014г.

Пълен комплект документи, необходими за участие може да изтеглите от тук.

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС