Защита на потребителите
ОП-1/06.01.2014
Електронна преписка


17.04.2014
Съобщение по чл.69а, ал. 3 от ЗОП :
       Община Струмяни съобщава, че на 23.04.2014 г. (сряда) от 10:30 часа в залата на Общински съвет в административната сграда на община Струмяни с.Струмяни пл. "7-ми Април" № 1 , ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура с предмет: „Доставка на хранителни продукти, за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни” открита с Решение № ОП-1 от 06.01.2014 г. на кмета на община Струмяни.
        При отварянето на пликовете с предлаганата цена могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска  цел и средствата за масово осведомяване.

06.01.2014
Стартира открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет:Доставка на хранителни продукти, за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни” открита с Решение № ОП-1 от 06.01.2014 г. Документацията може да изтеглите от тук.
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС