Защита на потребителите
Правомощия
  • Защита на правата и свободите на гражданите, опазване на живота, здравето и имуществото им;

  • Превенция на правонарушенията;

  • Опазване на обществения ред на територията на общината;

  • Контрол на безопасността на движението и осигуряване на безпрепятствено движение на градския транспорт;

  • Охрана на обекти;

  • Контролна и административно-наказателна дейност по спазване на действащото законодателство и наредбите на общинския съвет;

  • Съдействие на длъжностни лица от общинската администрация при изпълнение на служебните им задължения, свързани с контрол по спазване на наредбите на общинския съвет, заповедите и разпорежданията на кмета по въпросите на опазването на обществения ред на територията на общината;

  • Съдействие на Общинския съвет и кметства за прекратяване на самоуправни деяния след решение на органите на съдебната власт;

  • Охрана на мероприятия, провеждани на територията на общината.


Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС