Защита на потребителите
Общински планове

 Общински план за младежта на Община Струмяни за 2024 г.(25.03.2024)
 План за действие на Община Струмяни за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2024-2027 година(25.03.2025)
 Допълнителен  годишен план за ползване на дървесина от горските  територии собственост на Община Струмяни през 2023 година(27.03.2023)
 Годишен план за ползване на дървесина от горските територии собственост на Община Струмяни през 2023 г.(28.11.2022)
 Годишен план за паша за ползването на общинските пасища, мери и ливади  в Община Струмяни за стопанската 2022/2023 година(28.02.2022)
 „План за действие на Община Струмяни в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2021 – 2023 година“(28.02.2022)
 План за интегрирано развитие на Община Струмяни  /ПИРО/ за периода 2021-2027 година(24.01.2022)
 План за защита при бедствия на Община Струмяни (24.01.2022)
 Годишен план за ползване на дървесина от горските територии собственост на Община Струмяни през 2022 година(29.12.2021)
 Годишен план за вътрешния одит(08.05.2020)
 Общински план за младежта на Община Струмяни за 2020 г.(08.05.2020)
 Годишен план за ползване на дървесина за 2020 г.
 План за развитие на социалните услуги на Община Струмяни за 2020 година(03.05.2019)
 Краткосрочен план за енергийна ефективност на Община Струмяни за периода 2018-2021 г. с програма за неговото изпълнение(Реш №244/28.06.2018) 
План за развитие на социалните услуги в Община Струмяни за 2019 г.(03.05.2018)
План за развитие на социалните услуги в Община Струмяни за 2018 г.(25.05.2017)
Годишен план за ползване на дървесина от поземлени имоти – горски територии, собственост на Община Струмяни за 2017 година (Реш № 144/21.10.2016)
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ 2014-2020 г. /Приет с Решение № 745 от Протокол № 51/02.09.2015 год./ (29.09.2016)
План за развитие на социалните услуги в Община Струмяни за 2017 г.
План за развитие на социалните услуги в Община Струмяни за 2016 г.
 Годишен план за ползване на дървесина за 2016 г.(Реш.№ 84/14.04.2016 г.)

Годишен план за паша на мерите и пасищата в община Струмяни за стопанската 2015 - 2016 година
              - приложение № 1
              - приложение № 2
              - приложение № 3

 Годишен план за паша на мерите и пасищата в Община Струмяни за 2015 г.

 План за развитие на социалните услуги в Община Струмяни за 2015 г.

План за действие на Община Струмяни за интегриране на ромите 2014-2020 г.

 БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  И НА
РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

  План за действие на Община Струмяни за изпълнение на интеграционните политики 2012-2014 г.

  Стратегически план за дейността на Звеното за вътрешен одит в Община Струмяни за периода 2014 - 2016 г.

  Годишен план за паша на мерите и пасищата в Община Струмяни за 2014 г.

  Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит в Община Струмяни за 2014 г.

 
План за развитие на социалните услуги в Община Струмяни за 2014 г.

  Годишен план за паша на мерите и пасищата в Община Струмяни за 2013 г.

  Стратегически план за дейността  на Звеното за вътрешен одит  в Община   Струмяни за периода 2011 – 2013 г.

  Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит  в Община Струмяни за 2011 г.

  План за развитие на социалните услуги в Община Струмяни за 2011 г.

 
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС