Защита на потребителите
ПРОЕКТ “ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ”На 01.01.2011г. Община Струмянистартира реализирането на проект „За по-добър живот”, осъществяван  с финансовата подкрепа на Оперативна програма„Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана то Европейскиясоциален фонд на Европейския съюз.

Обща стойност на проекта: 197 311,00 лв.

Продължителност на проекта: 14 месеца

Предоставяне на услугите„Социален асистент” и „Домашен помощник” – 12 месеца

Екип по проекта:

Ръководител – Ваня Илиева

Координатор – Янислава Вангелова

Счетоводител – Росица Хаджиева

Технически сътрудник – ЕлисаветаКирянска

Администратор на назначените СА иДП – Таня Стоилова

 

С реализиране на проекта ние смепоставили за постигане следните цели:

Обща цел: Подобряване качеството на живот на хора с трайниувреждания и самотно живеещи хора, чрез създаване на условия за социалното имвключване и намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи.

Специфичницели:

1.      Подобряване и усъвършенстване на услугитеСоциален асистент и Домашен помощник на територията на община Струмяни.

2.      Разширяване на териториалния обхват науслугите Социален асистент и Домашен помощник.

3.      Създаване на нови работни места всоциалната сфера.

4.      Повишаване на професионалните уменията наДП и СА, допринасящи за повишаване качеството на предоставяните услуги.  

Създаване на условия за хората с различни увреждания и самотноживеещи възрастни хора за социалнотоим включване и превенция на рискаот увеличаване на зависимостта от институционален тип грижи в нашата община, чрез предоставяне на социални услуги в семейна среда.

 

Предоставяне на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”

 

По проекта щебъде предоставяна услугата „Социален асистент” и „Домашен помощник” на 90 души– хора с различни видове тежки увреждания и самотно живеещи хора, които щебъдат обслужвани от 15 Социални асистента и 30 Домашни помощника.

Териториалният обхват насоциалните услуги е във следните населени места в община Струмяни: Вракуповица,Гореме, Горна Крушица, Добри Лаки, Драката,Игралище, Илинденци, Каменица,Клепало, Кърпелево, Махалата, Микрево, Никудин, Палат, Раздол, Седелец, Струмяни, Цапарево.

 

 

Информация за кандидат потребителите насоциални услуги по проекта:

 

Кандидатите,които могат да ползват услугите по настоящия проект следва да отговарят нацелевата група по проекта, а именно:

·  Лица с трайни увреждания, чиито ограничения отздравословен характер ги поставят в изолация и/или невъзможност сами да организират социалния си живот.

·  Самотноживеещи възрастни хора, които порадиразлични причини от здравословен характер не са в състояние сами да организиратбита си и да поддържат хигиената в дома си.

Социалните услуги се предоставят по местоживеенето наодобрените потребители, независимо дали постоянният им адрес, съгласнодокумента за самоличност е в същото или в друго населено място.

 

Определените потребители, коитоще ползват услуги по проекта ще плащат минимална месечна потребителска такса,изчислена на база техния личен доход и месечния брой часове на предоставениуслуги. В зависимост от месечния доход на лицето потребителската такса еопределена както следва:

-       Личен  доход от 0 лв. до 65 лв. – 0,17 лв/час;

-       Личен доходмежду  65.01 лв. и 130 лв. – 0,19 лв/час;

-       Личен доход между130.01 лв. и 195 лв. – 0.22 лв./час;

-       Личен доход между195.01 лв. и 260 лв. – 0.26 лв./час;

-       Личен доход между260.01 лв. и 325 лв– 0.31 лв./час;

-       Личен доход между325.01 лв. и 390 лв– 0.34 лв./час;

 


Потребителите, които нямат лични доходи не заплащат потребителска такса.

 
Предоставянето на услугите Социален асистент и/или Домашен помощник са основанина разбирането, че социалните услуги следват личните потребности ипредпочитания на потребителите, а не тези на доставчиците на тези услуги.

Видът социална услуга, нейниятобхват и времетраене се определя от бенефициента – Община Струмяни всъответствие с личните потребности и предпочитания на потребителите и възоснова на извършената индивидуална оценка на потребностите от социални услуги.


Услугите се предоставят след сключване на договор между община Струмяни, потребителяи определения домашен помощник/социален асистент, който ще обслужва лицето.Договора се сключва за дейности, определени въз основа на изготвен индивидуаленплан за всеки един потребител с описани конкретни дейности в зависимост отнуждите на лицето.

 

За кандидатстване за получаванена услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” е публикувана обява веднос пакета документи, който можете на изтеглите от тук.

 

Информация за кандидатите за „Социален асистент” и „Домашен помощник”

 

Услугата „Социален асистент” е насочена в по-голяма степенкъм социалната активност на обслужваните лица, а услугата „Домашен помощник” есвързана с подкрепа и помощ за извършване на обичайни, ежедневни дейности вбита на кандидатите.

Услугите ще бъдат предоставяни в рамкитена пълен работен ден.

За Социални асистенти и Домашнипомощници ще бъдат наети лица, които отговарят на условията, определени отобщина Струмяни. Повече информация за изискванията към кандидатите за заеманена двете длъжности, както и за пакета с документи може да намерите тук.


О Б Я В А  

За набиране на екперти за изготвяне на оценка на потребностите отсоциални услуги  на кандидат потребителипо проекта


Община Струмяни търси да наеме по извънтрудово правоотношение двама експерта, които да изготвят социални оценки на лицата, подали заявления в Община Струмяни, че желаят да ползват услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” по проект “За по-добър живот”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

Срок за прием на документите:  От  04.01.2011г. /вторник/ до 10.01.2011г. /понеделник/, всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 часа в офиса по проекта, находящ се в сградата на ОбА Струмяни. 

 

Общи изисквания за кандидатстване:

- минимум средно образование

- да са в трудоспособна възраст

 

Специфични изисквания:

- Да бъдат толерантни към проблемите на лицата с тежки увреждания и самотноживеещи възрастни хора

- Да бъдат мотивирани за работа

- Да могат да общуват със самотноживеещи възрастни хора и лица с трайниувреждания.

- Да бъдат инициативни, организирани и безпристрастни

 

Описание на общи и специфични изисквания:

За улеснение на кандидатите за експерти прилагаме Техническо задание, утвърдено от Ръководителя на проекта, даващо точни и ясни указания за изискванията към експертите. Към пакета документи е публикувана и Методиката за оценка на потребностите на кандидати за ползване на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” по проект на Община Струмяни, утвърдена от ръководителя на проекта, ведно с приложение №3 към нея.

 

Документи за кандидатстване по образец:

1. Заявление /пообразец/- изтегли от тук 

2. Техническо задание /по образец/ - изтегли от тук

3. Методика заоценка на потребностите – изтегли от тук

4. Автобиография /пообразец/ - изтегли от тук 

 

В пакета сдокументи следва да сте приложили следното:

      1. Заявление

      2. Автобиография /по образец/

      3. Мотивационно писмо – свободен формат

      4. Копие надиплом за завършена степен на образование

      5. Копие надокумент за самоличност

      6. Други/по преценка на кандидата/

 

Начин на подаване на документите за кандидатстване:

Пакета с документи може да бъде подаден лично в офиса на проекта, находящ се в сградата на Общинска администрация Струмяни, всеки работен ден от 8:30 до 17:00часа при Елисавета Кирянска – Технически сътрудник по проекта или онлайн на e-mail:project.strumyani@gmail.com.

За срок на получаване се счита датата, на която пакета с документи е заведен свходящ № при подаване лично. При кандидатстване онлайн, за дата на получаванесе приема датата и часа, на които е пристигнал e-mail в електронната поща, закоето се изпраща  обратно e-mail на подателя за потвърждение, че документите са получени в срок.

 

Уведомяване на кандидатите:

Кандидатите подали документите си в срок ще бъдат уведомени на посочените от тях телефон и електронна поща за връзка, за резултата от работата на комисията.

Комисията разглежда постъпилите документи в срок от три дни, считано от крайния срок за подаване на документи. Одобрените обучители ще бъдат поканени за сключване надоговори по извънтрудово правоотношение в тридневен срок след утвърждаване на протокола на комисията от Ръководителя на проекта.

 

                Лице за контакти за допълнителнаинформация – Ваня Илиева – Ръководител на проекта. Телефон за контакти:07434/31 08.


О Б Я В А  

За набиране на обучители

 

Община Струмяни търси да наеме по извънтрудово правоотношение двама обучители за планираните тридневни въвеждащи обучения за социални асистенти и домашни помощници, и поддържащи обучения по проект “За по-добър живот”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

Срок за прием на документите:  От  26.01.2011г. /сряда/ до 08.02.2011г. /вторник/, всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 часа в офиса по проекта, находящ се в сградата на ОбА Струмяни. 

 

Общи изисквания за кандидатстване:

- висше образование

- да са в трудоспособна възраст

- да имат опит като обучители

Специфични изисквания:

- Да бъдат толерантни към проблемите на лицата с тежки увреждания и самотноживеещи възрастни хора

- Да бъдат мотивирани за работа

- Да могат да общуват със самотноживеещи възрстни хора и лица с трайниувреждания.

- Да бъдат инициативни, организирани и безпристрастни

 

Описание на общи и специфични изисквания:

За улеснение на кандидатите за обучители прилагаме Техническо задание, утвърдено от Ръководителя на проекта, даващо точни и ясни указания за темите, по които следва да бъдат обучавани домашните помощници и социалните асистенти и отговарящи на изискванията на Схемата и целите на проекта.

 

Документи за кандидатстване по образец:

1.Заявление /пообразец/- изтегли от тук 

2.Техническо задание /по образец/ - изтегли от тук

3.Автобиография /пообразец/ - изтегли от тук 

 

В пакета с документи следва да сте приложили следното:

      1. Заявление

      2. Автобиография /по образец/

      3. Мотивационно писмо – свободен формат

      4. Копие надиплом за завършена степен на образование

      5. Копие надокумент за самоличност

      6. Копие отудостоверение за обучител или други документи доказващи опит

 

Начин наподаване на документите за кандидатстване за обучител:

Пакета с документи може да бъде подаден лично в офиса на проекта, находящ се в сградата на Общинска администрация Струмяни, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа при Елисавета Киранска – Технически сътрудник по проекта или онлайн на e-mail:project.strumyani@gmail.com.

За срок на получаване се счита датата, на която пакета с документи е заведен свходящ №  при подаване лично. При кандидатстване онлайн, за дата на получаване се приема датата и часа, на които е пристигнал e-mail в електронната поща, за което се изпраща  обратно e-mail на подателя за потвърждение,че документите са получени в срок.

Уведомяванена кандидатите:

Кандидатите подали документите си в срок ще бъдат уведомени на посочените от тях телефон иелектронна поща за връзка, за резултата от работата на комисията.

Комисията разглежда постъпилите документи в срок от три дни, считано от крайния срок заподаване на документи. Одобрените обучители ще бъдат поканени за сключване надоговори по извънтрудово правоотношение в тридневен срок след утвърждаване напротокола на комисията от Ръководителя на проекта.

 

                Лице за контакти за допълнителнаинформация - Янислава Вангелова – Координатор на проекта. Телефон за контакти:07434/31 08.


“Този документ е създаден с финансовата подкрепа наОперативна програма«Развитие на човешките ресурси», съфинансирана отЕвропейския съюз чрезЕвропейския социален фонд. Цялата отговорност засъдържанието на документа се носиот Общинска администрация Струмяни и приникакви обстоятелства не може да сеприема, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз иАгенцията за социално подпомагане.”

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС