Защита на потребителите
Новини
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ при община Струмяни набира кандидати за обществени възпитатели през 2020 г.
08.01.2020
На основание чл. 41 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ЗБППМН/,  МКБППМН – община Струмяни набира кандидати за обществени възпитатели през 2020 година.На основание чл. 41 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ЗБППМН/,  МКБППМН – община Струмяни набира кандидати за обществени възпитатели през 2020 година.

I.Изисквания към кандидатите:
1. Да притежават необходимата общообразователна подготовка, опит и умения за работа с деца.
2. Да не са осъждани, с висок морал и добро име в обществото.
3. Да познават нормативната уредба за работа с деца, с противообществени прояви и структури в системата за БППМН.
4. Да познават нормативната уредба, свързана с корекционно - възпитателната работа с малолетни и непълнолетни деца.

II. Характер на работата:
1. Обществения възпитател извършва индивидуална, корекционно - възпитателна работа с определените му от местната комисия малолетни и непълнолетни деца, съгласно изискванията на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Статута на обществения възпитател.
2. Обществения възпитател взаимодейства с родителите (или лицата, които ги заместват), инспекторите на ДПС, училищните ръководства, класни ръководители, педагогически съветници, социални работници, психолози, лекари и специализирани институции.
3. Общественият възпитател участва в дейностите по плана за превантивна работа на МКБППМН през годината.
4. Общественият възпитател участва в дейността на Консултативен кабинет по график, утвърден от Председателя на МКБППМН.

III.Начин на провеждане на процедурата:
1. Подбор по документи.
2. Интервю с кандидата.

IV.Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление до Председателя на МКБППМН(образец изтегли от тук).
2. Автобиография (CV).
3. Мотивационно писмо.
4. Копие от диплом за завършено образование.

V. Срок за приемане на документите: от 13.01.2020 г. до 24.01.2020 г. 

Документите се подават в деловодството на общината. Резултатът от първия етап ще бъде оповестен на сайта на общината на 29.01.2020 г. Събеседването с допуснатите кандидати до втория етап на конкурса ще се проведе на 31.01.2019 г. от 10:30 ч. в залата на Oбщински съвет. Събеседването включва познаване на ЗБППМН, Статута на обществените възпитатели. Обществените възпитатели се определят и осъществяват дейността си съгласно разпоредбите на ЗБППМН. Материалното стимулиране на обществените възпитатели е съгласно Наредба №2/07.07.1999 г., издадена от ЦКБППМН към Министерски съвет.

Фиданка Котева:
Зам.Кмет на община Струмяни И Председател на МКБППМН
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС