Новини
Местна Инициативна Група „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни”
27.11.2019

Местна Инициативна Група „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни”

Г р а ф и к

за провеждане на обуобучения и информационни срещи през 2019 г.

Дейност

Дата

Начален час

Населено място

Място на провеждане

Двудневно обучение на екипа и членовете на КВО за минимум 10 човека по процедурите за подбор и оценка на проекти към Стратегията за ВОМР на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“

10.12.2019 г. и 11.12.2019 г.

От 11:00 ч. До 16:00 ч.

Гр. Кресна

Залата на Бизнес център „Кресна”, намираща се на адрес: гр. Кресна, ул. „Македония” № 96 (до сградата на община Кресна)

Еднодневна информационна среща за местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани с популяризиране на Стратегията за ВОМР и прилагане на подхода – 5 срещи

12.12.2019 г.

16:00 ч.

Гр. Симитли

 

Салона на НЧ „Св. Климент Охридски 1922”, гр. Симитли, пл.”Септември”

12.12.2019 г.

14:00 ч.

с. Полето

Зала в читалище „Никола Вапцаров”, с. Полето

12.12.2019 г.

11:00 ч.

Гр. Кресна

Залата на Бизнес център „Кресна”, намираща се на адрес: гр. Кресна, ул. „Македония” № 96 (до сградата на община Кресна)

13.12.2019 г.

14:00 ч.

с. Струмяни

Заседателна зала на община Струмяни, с. Струмяни, пл. „7-ми април” №1

13.12.2019 г.

16:00 ч.

с. Микрево

Салон на читалище „Братя Миладинови”, с. Микрево

Двудневно обучение на местни лидери във връзка с подготовката на проекти, финансирани по СВОМР

04.12.2019 г.  и 05.12.2019 г.

От 11:00 ч. До 16:00 ч.

с. Струмяни

Заседателна зала на община Струмяни, с. Струмяни, пл. „7-ми април” №1

Двудневно обучение на местни лидери  във връзка с изпълнение и отчитане на проекти, финансирани по СВОМР

04.12.2019 г.  и 05.12.2019 г.

От 11:00 ч. До 16:00 ч.

гр. Симитли

Салона на НЧ „Св. Климент Охридски 1922”, гр. Симитли, пл.”Септември”

Двудневно обучение на местни лидери по мерки финансирани от ПРСР 2014-2020 на СВОМР

02.12.2019 г. и 03.12.2019 г.

От 11:00 ч. До 16:00 ч.

гр. Симитли

Салона на НЧ „Св. Климент Охридски 1922”, гр. Симитли, пл.”Септември”

Двудневно обучение на местни лидери  по мерки от ОПРЧР на СВОМР

26.11.2019 г. и 27.11.2019 г.

От 11:00 ч. До 16:00 ч.

гр. Симитли

Салона на НЧ „Св. Климент Охридски 1922”, гр. Симитли, пл.”Септември”

Двудневно обучение на местни лидери  по мерки от ОПНОИР и ОПИК на СВОМР

28.11.2019 г. и 29.11.2019 г.

 

От 11:00 ч. До 16:00 ч.

гр. Симитли

Салона на НЧ „Св. Климент Охридски 1922”, гр. Симитли, пл.”Септември”

 

Настоящата публикация е изготвена в изпълнение на дейностите по Споразумение № РД 50-47/03.05.2018 г. за изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“


Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?