Новини
Прессъобщение за проект: „ДА ОПАЗИМ ЖИТЕЛИТЕ НА ЕДНА ПЛАНИНА ПО ДВЕ РЕКИ“, реф. № CB006.2.12.120
11.10.2019
  

Договор за БФП № РД-02-29-160/12.07.2019
Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Република Северна Македония, CCI No 2014TC16I5CB006
Приоритетна ос: Околна среда
Специфична цел 1.2 Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансгранично измерение и въздействие

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Община Струмяни, България има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Република Северна Македония, с № РД-02-29-160/12.07.2019 за финансиране на проект „Да опазим жителите на една планина  по две реки“, реф. № CB006.2.12.120. Този проект Община Струмяни изпълнява в партньорство с Община Берово, Република Северна Македония.
Основната цел на проекта е предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека трансгранични бедствия в региона Струмяни- Берово.
Това ще се случи чрез постигането на 3 специфични цели на проекта, а именно:
1. Подобряване на проводимостта на речното корито на река Цапаревска, община Струмяни, чрез ремонтни и възстановителни дейности;
2. Подобряване проводимостта на река Брегалница в Берово, чрез строително-монтажни дейности;
3. Съвместно обучение, насочено към повишаване на капацитета за екологични решения и предотвратяване на природни и причинени от човека бедствия.
Чрез изпълнението на проекта ще бъдат осигурени следните ползи за целевите групи от двете трансгранични общини:
- повишена безопасност на населението от Струмяни и Берово от природни бедствия и превенцията от наводненията в урбанизираните територии чрез корекция на речните корита;
- повишен капацитет на общинската администрация на Струмяни и Берово за адаптиране и смекчаване на последиците от изменението на климата;
- повишена информираност на населението на двете общини, относно изменението на климата и неговите последици и реакция при кризисни ситуации.

Продължителност на проекта: 24 месеца
Начална дата: 13.07.2019
Крайна дата: 12.07.2021
Общ бюджет: 397 739,11 Евро

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Република Северна Македония 2014 -2020, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Струмяни и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?