Защита на потребителите
Новини
Kампания за популяризиране на професионалната приемна грижа
21.11.2023
С цел осигуряване на грижа за деца в риск, в семейна среда, и разкриване на нови работни места на територията на общината публикуваме материали за популяризиране и запознаване с "Приемна грижа"

Какво представлява приемната грижа?

Приемната грижа е временно поверяване на дете /със или без съгласието на родителите му/  за отглеждане и възпитание в семейство, което не е неговото родно семейство. Тя е мярка за закрила, която позволява на децата, лишени от родителска грижа, да бъдат отглеждани в семейна среда и да получат  възможност за личностно развитие.

 

Кои деца се нуждаят от приемна грижа

Приемната грижа е предназначена за деца, за които родното семейство не е в състояние да осигури адекватни грижи:

родителите са починали, неизвестни, с отнети или ограничени родителски права или  се намират в трайна невъзможност да го отглеждат

родителите трайно не полагат грижи за детето, детето  е жертва на насилие в семейството и съществува сериозна опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие.


Видове приемна грижа

  • Настаняването може да бъде с различна продължителност в зависимост от потребностите на детето:
  • Краткосрочно настаняване -  за срок до една година, с цел подкрепа на биологичното семейство и връщане на детето в него;
  • Дългосрочно настаняване  - предприема се в случаите, когато опитите да бъде предоставена сигурна семейна среда на детето (реинтеграция в биологичното семейство или осиновяване) са завършили с неуспех, в рамките на краткосрочното настаняване.
  • Спешно настаняване  се предприема, когато съществува непосредствена заплаха за живота и здравето на детето, изпаднало в бедствена ситуация
  • Заместваща приемна грижа се предоставя на дете за кратък период от време с цел подкрепа на полагащите грижи за детето в различни  случаи /заболяване на приемните родители, ползване на годишен отпуск и др./


Приемно семейство

Приемното семейство са двама съпрузи или отделно лице, при което се настанява дете за отглеждане и възпитание въз основа на договор.

Приемното семейство се подбира, оценява и обучава, преди да бъде настанено дете в него. Това се прави, за да има увереност, че това са отговорни хора с подходящите за отглеждане и възпитание на дете качества.

Приемното семейство може да бъде доброволно или професионално.

Начинът на оценяването и одобряването им е един и същ. Единствената разлика между тях е, че професионалното семейство получава заплащане за труда, който полага, а доброволното – не. Всички приемни семейства получават месечна издръжка за нуждите на детето.

Какви грижи осигурява приемното семейство?

Приемните родители приемат детето като част от своето семейство и се грижат за него в собствения си дом. Те са длъжни да му осигурят сигурна и безопасна среда, храна, грижи за здравето и образованието, задоволяване на емоционалните потребности, развитие на уменията за самостоятелен живот  и възможности за поддържане на контакт с родното семейство.

Приемните родители работят в тясно сътрудничество с представителите на  системата за закрила на детето, с екипа по приемна грижа, както и с родителите и близките на детето.

 

Приемната грижа като социална услуга

Работата по приемна грижа се извършва от държавата чрез отдели „Закрила на детето” към дирекции „Социално подпомагане” и доставчици на социални услуги, в това число-общините.

Услугата включва:

  • провеждане на информационни кампании за набиране на кандидат приемни родители.
  • оценка и обучение на кандидатите.
  • напасване /избор на подходящо семейство за детето/.
  • наблюдение и подкрепа на приемното семейство.


Решението за одобряването на приемното семейство се взема от Комисия по приемна грижа на областно ниво на базата на социален доклад  от оценяването, след което директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ издава Заповед за вписване кандидатстващото семейство в Регистъра на одобрените приемни семейства.

Изборът на подходящо приемно семейство за определено дете, което се нуждае от приемна грижа, се прави съвместно от Екипа по приемна грижа  и от Дирекция „Социално подпомагане”, като се имат предвид преди всичко потребностите на детето.

С приемното семейство се сключва Договор за настаняване на детето, в който са описани задълженията на приемното семейство по отношение грижите и възпитанието на детето.

След настаняването на детето се осъществява наблюдение на приемното семейство от Дирекция „Социално подпомагане”, за да се гарантира отговорното изпълнение на задълженията на приемните родители за грижата и възпитанието на поверените им деца.

Приемното семейство получава подкрепа в грижата за децата. Това включва както финансовата подкрепа, която получава за посрещане на нуждите на децата, така и възможността да получава допълнително обучение, консултиране и супервизия.

Приемното семейство има задълженията да сътрудничи на социалните работници от  ОЗД и на екипите по приемна грижа, като им осигурява достъп до детето и дома си и споделя с тях информация във връзка с развитието на детето, както и да участва активно в различни форми за професионално развитие /продължаващо обучение, супервизия, групи за взаимопомощ и др./.Допълнителна информация относно Приемната грижа, както и да обсъдите интересуващите Ви въпроси може да получите на адрес:
гр. Сандански, ул.“Македония“№53, Дирекция „Социално подпомагане“,

Отдел „Закрила на детето“, тел. 0746 30582

или

Областен екип по приемна грижа, гр. Благоевград

тел. за връзка: 0887208626- Йорданка ШоповаTranslate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС