Защита на потребителите
Новини
Информационна среща на тема: Биологично земеделие
20.11.2023
              НА ТЕМА:
       Биологично земеделие - възможности за подкрепа на
     биологичните производители.
      Изпълнение на поети ангажименти по ПРСР 2014 - 2020 г.

Дата: 22.11.2023 г.
Начален час: 09:30 ч.
Място на провеждане: гр. Кресна, обл. Благоевград, зала ,,5-ти октомври“ в общинска сграда, ул. Македония 96.
Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Мобилен общински офис – гр. Петрич)

По време на информационната среща: Участниците ще се запознаят със същността и основните принципи на биологичното земеделие, приложимата нормативна уредба, правилата за биологично производство и системите за контрол. Присъстващите ще бъдат запознати и с условията за прилагането на интервенциите от Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.: „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство“. По време на тези срещи експертите от НССЗ ще отговарят на въпроси, поставени от присъстващите, които са от компетентността на експертите от НССЗ.
Във втората част на срещата участниците ще бъдат запознати с основните изисквания при изпълнение на поети ангажименти по мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Програмата на срещата вижте тук.

За допълнителна информация и въпроси може да се свържете с г-жа Марияна Ценова - експерт в МОО Петрич, НССЗ, тел.: 0883 267 053 или с г-н Живко Георгиев – младши експерт в МОО Петрич, НССЗ, тел.: 0883 267 054, 074 15 99 21Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС