Защита на потребителите
Новини
ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОТОПЛИТЕЛНИ И НАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ
01.11.2023

В НАЧАЛОТО НА С ЕСЕННО-ЗИМНИЯ ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”-САНДАНСКИ ПРИПОМНЯ ОСНОВНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОТОПЛИТЕЛНИ И НАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ.

ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТОПЛИТЕЛНИ И НАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ:

-Преди началото на отоплителния сезон да се извърши проверка на отоплителните уреди и при необходимост да се ремонтират, за да бъдат изправни! Препоръчва се проверката и ремонтът да се извършат от специалисти със съответната квалификация!
- Никога не оставяйте включени уреди без наблюдение!
- Не използвайте нестандартни и саморъчно направени уреди!
- Върху или в близост до електрическите уреди никога не оставяйте горими материали и предмети. Препоръчва се разстояние най-малко един метър от уредите до горими материали.

- Не използвайте електрическите отоплителни уреди за сушене на дрехи.
- Осигурете безопасността на децата, като поставите предпазители на контактите.
- При включени електроуреди никога не оставайте децата без наблюдение! 
- Укрепете добре всички отоплителни уреди поради опасността от обръщане.


ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ТВЪРДО ГОРИВО (ДЪРВА ИЛИ ВЪГЛИЩА):
- Не използвайте самоделни отоплителни уреди за твърди горива!
- Да се предвиди отстояние от печките до горими предмети и материали не по-малко от 50 см.

- Стената зад печката не трябва да се облицова с горими материали;
- Да се постави негорима подложка с прагове от трите страни с размер 50 см  отпред и по 20 см отстрани на печката;
- Димоотводните тръби (кюнците) да се укрепят стабилно.
- Отворите към комина трябва да се затварят със стандартно изработени ламаринени розетки.
- Преди началото на отоплителния сезон комините задължително да се почистят от налепи и сажди. Препоръчва се почистване на комините и по време на отоплителния сезон при необходимост! Почистването ДА НЕ СЕ извършва чрез принудително запалване на саждите!!!!!

- Не разпалвайте печките с леснозапалими течности (бензин, нафта и др.).
- Винаги след ползване на печка на твърдо гориво тя трябва да се угасява докрай.

- Никога не изхвърляйте неизстинала сгурия (жар) в контейнерите за смет!
- Не оставяйте за сушене около отоплителните уреди дрехи и др. запалими материали.

- Не оставяйте дърва за сушене в близост до печките и в празните обеми (където има такива-например фурни и др.) на печките!
- Упражнявайте постоянен надзор над децата. Никога не ги оставайте сами вкъщи при работещи отоплителни уреди! Никога не ги заключвайте! Средствата за запалване на отоплителните и нагревателните уреди – кибрити и запалки, трябва да се съхраняват на недостъпни за децата места!

 

ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ТЕЧНО ГОРИВО (НАФТА):
- Нафтовите печки трябва да са устроени върху негорими подложки с вертикални прагове от всички страни. Внимателно трябва да бъде следена изправността на дозаторите, спирателната и контролно-измервателната арматура, термозащитата и автоматиката на уреда. Не бива да се допускат нарушения на целостта (прогаряния) на стените на разходния резервоар и на горивната камера.
- В жилищата трябва да се съхранява нафта само за ежедневни нужди.
- Недопустимо е съхраняването на нафтата да става в общите части на кооперации и жилищни блокове (стълбища, коридори, мазета, тавани и др.). За безопасно съхранение трябва да се използват херметично затварящи се съдове, защитени от статично електричество.

 

ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ГАЗОВО ГОРИВО (ПРОПАН-БУТАН):
- Дейностите по устройването и техническото поддържане на газовите отоплителни уреди трябва да се извършват само от специалисти.
- Важно правило за ползването им е постоянният контрол за техническата изправност на съоръженията – автоматиката, вентилите и др., осигуряващи нормална работа.
- Отопляваните с газови печки помещения задължително трябва да са с постоянна естествена вентилация.
- Недопустимо е устройването и съхранението на газови бутилки в бани и спални, в помещения под кота „терен” (мазета, шахти и др.), в близост до печки, радиатори и каквито и да е източници на топлина, както и на места с пряко слънчево нагряване, в гаражи, общи тавани и стълбища.


Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС