Новини
ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА НЕ ЗАЕТИ ДЛЪЖНОСТИ по проект „Нова дългосрочна грижа за хора с психични разстройства на територията на община Струмяни”
29.07.2022


ОБЯВА

ЗА НАБИРАНЕ  НА ПЕРСОНАЛ ЗА НЕ ЗАЕТИ ДЛЪЖНОСТИ

по проект „Нова дългосрочна грижа за хора с психични разстройства на територията на община Струмяни”, процедура „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с уврежданияЕТАП 2 – предоставяне на новите услуги“, финансиран от  Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 за следните длъжности в Център за грижа за лица с психични разстройства - 4 бр. , с адрес: с. Каменица, община Струмяни

Не заетите длъжности по Проекта са за следните позиции:

  1. Санитар/болногледач – 3,5 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено основно образование;

2/ Професионален опит – не се изисква, но опита в сферата е предимство;

3/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

          Основни задължения и отговорности за длъжността:

1/ Отговаря за санитарно – хигиенните изисквания в общите помещения и стаите на потребителите;

2/ Извършва сутрешен, вечерен тоалет на потребителите и при необходимост;

3/ Проветрява помещенията, оправя леглата на потребителите на инвалидни колички, зарежда бельото за пране, подготвя чисто бельо, участва в хигиенизирането на двора и окопаването на цветни алеи;

4/ Почиства и дезинфекцира стаите и сервизните помещения;

5/ Подпомага и съдейства за дейността на специалистите при предоставянето на услугите;

6/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в социалните услуги;

7/ Осъществява трудовата си дейност по предварително изготвен график.

 

  1. Медицински сестри /специалисти/ – 2 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено медицинско образование;

2/ Образователно-квалификационна степен – „специалист”/„бакалавър”/“магистър“;

3/ Области на образование: Здравеопазване. Професионално направление – Медицина - мед. сестра, акушерка, мед. фелдшер;

4/ Професионален опит – не се изисква, но опита в сферата е предимство;

5/Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

          Основни задължения и отговорности за длъжността:

1/ Наблюдава здравословното състояние на потребителите на социални услуги и при нужда оказва до лекарска помощ, съобразно компетенцията си;

2/ Разработва здравни планове за медицински грижи на потребителите;

3/Участва в мултидисциплинарния екип за изработването на специализирани оценки на потребностите и индивидуални планове на потребителите на социалните услуги и в преразглеждането им;

4/ Изпълнява назначенията на лекар – превръзки, раздава лекарства и изпълнява други манипулации, свързани с потребностите на потребителите на социални услуги;

5/ Регистрира назначенията в специален регистър;

6/  Контролира рационалното хранене на потребителите на социални услуги;

7/ Следи и контролира за хигиената в социалните услуги /отопление, проветряване, дезинфекция /;

8/ Придружава потребителите на социални услуги до здравно заведение за прегледи, консултации или хоспитализация, ако е необходимо;

9/ Води необходимата документация и отчетност;

10 / Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;

11/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в социалните услуги.

 

  Необходими документи за кандидатстване:

      -  Заявление - по образец;

      -  Автобиография - по образец;

      -  Документ за завършено образование – копие;

      - Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата /ако е приложимо/;

      - Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в сградата на Общинска администрация-Струмяни, както и на място в Центрове за грижа за лица с психични разстройства с. Каменица, общ. Струмяни от 01.08.2022г. /понеделник/ със срок до заемане на всички обявени свободни позиции.

 

Документите по образец се получават: в сградата на Общинска администрация-Струмяни на адрес: с. Струмяни, Пл. „7-ми Април“ №1 или  на място в Центрове за грижа за лица с психични разстройства с. Каменица, общ. Струмяни.

Телефон за информация: 07434/ 20-49; 07434/30-62


Процедура BG05M9OP001-2.090  „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания –

 Етап 2 – предоставяне на новите услуги“, финансирана от ОП РЧР 2014-2020

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?