Новини
Обявление за набиране на потребители на подкрепящи социални услуги в общността и в домашна среда
04.10.2021
ОБЩИНА СТРУМЯНИ

            Във връзка с изпълнение на проект „Подкрепа за социално включване“, Административен договор № BG05M9OP001-2.111-0001-C01, процедура BG05M9OP001-2.111 МИГ „Струма-Симитли, Кресна и Струмяни“, мярка 2.3. Устойчиви социални услуги за социално включване и утвърдена от Кмета на Община Струмяни - Процедура за включване на потребители на подкрепящи социални услуги в общността и в домашна среда, представяме следнотo:

 

ОБЯВЛЕНИЕ
за набиране на потребители на подкрепящи социални услуги в общността и в домашна среда

Допустими кандидат-потребители на подкрепящи социални услуги в общността и в домашна среда по проект „Подкрепа за социално включване“  следва да бъдат:

  • лица с увреждания;
  • лица над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, нуждаещи се от непрекъсната грижа;

            Желаещите да ползват подкрепящи социални услуги в общността и в домашна среда по проект „Подкрепа за социално включване“, подават следните документи: 

  1. Заявление- по образец(изтегли тук);
  2. Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител);
  3. Медицински документи (ЕР на ТЕЛК, епикриза и др. - копие)
  4. Други документи.................................................................................................

 

Документите по образец се получават на адрес: с. Струмяни, пл. „7-ми Април” № 1 или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Струмяни.

Място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в деловодството на Община Струмяни с адрес: с. Струмяни, пл. „7-ми Април” № 1, от 04.10.2021 г. до края на приключване на проектните дейности.

 

За информация: тел. 07434/20-49 /Миглена Димитрова/

!!! Документи се приемат всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч. на посочения адрес.

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?