Новини
Съвместен план по проект CB006.2.12.142
12.07.2021


Съвместен план за развитие на мрежа за трансгранично сътрудничество за намаляване на риска от бедствия и насърчаване на осведомеността относно изменението на климата за област Благоевград, България и Югоизточния район за планиране, Северна Македония(виж тук)

Настоящият съвместен план e разработен в рамките на Дейност № 7 Разработване на съвместен план за създаване на мрежа за намаляване на риска от бедствия и повишаване на информираността относно изменението на климата чрез трансгранично сътрудничество, изпълнена в рамките на проект CB006.2.12.142 "Прилагане на мерки за защита от наводнения в общините Конче и Струмяни", Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-02-29-162/12.07.2019. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония, CCI No 2014TC16I5CB006.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма ИНТЕРРЕГ - ИПП за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония 2014 - 2020, CCI NO 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Струмяни, България и Община Конче, Северна Македония и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на европейския съюз или на управляващия орган на Програмата.

Заеднички план за развој на мрежа за прекугранична соработка за намалување на ризикот од катастрофи и промовирање на свеста за климатските промени за Областа Благоевград, Бугарија и Југоисточен плански регион, Северна Македонија

Овој план е подготвен во рамките на Активност 7-Изработка на заеднички план за развој на мрежа за прекугранична соработка за намалување на ризикот од катастрофи и промовирање на свеста за климатските промени, во рамките на проектот CB006.2.12.142 „Примена на мерки за заштита од поплави во општините Конче и Струмјани“, Гранд договор бр. РД-02-29-162/12.07.2019. Овој проект е кофинансиран од европската унија преку ИНТЕРРЕГ-ИПА Програмата за  прекугранична соработка Бугарија - Северна Македонија, CCI No 2014TC16I5CB006.

Оваа публикација е изработена со финансиска поддршка на Европската Унија, преку ИНТЕРРЕГ-ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија - Северна Македонија 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB006. Содржината на оваа публикација е единствена одговорност на Општина Струмјани, Бугарија и Општина Конче, Северна Македонија и на никаков начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската Унија или Управниот орган на Програмата.

Joint plan for development of cross-border cooperation network for disaster risk reduction and promotion of climate change awareness for Blagoevgrad District, Bulgaria and South East Planning Region, North Macedonia

The current joint plan is developed within the scope of Activity No 7 Elaboration of joint plan for development of CBC network for disaster risk reduction and promotion of climate change awareness, executed within project CB006.2.12.142 “Applying of flood protection measures in the municipalities of Konce and Strumyani”, Subsidy contract No РД-02-29-162/12.07.2019. The project is co-funded by eu through the INTERREG-IPA CBC Bulgaria–North Macedonia Programme, CCI NO 2014TC16I5CB006.

This publication has been produced with the assistance of the European Union through the INTERREG - IPA CBC Republic of Bulgaria - Republic of North Macedonia Programme, CCI NO 2014TC16I5CB006. The contents of this publication are the sole responsibility of Municipality of Strumyani, Bulgaria and Municipality of Konce, North Macedonia and can in no way be taken to reflect the views of the European Union or the Managing authority of the Programme.


Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?