Новини
Община Конче и Община Струмяни приключват изпълнението на проект по трансграничната програма между България и Северна Македония
12.07.2021


Община Конче, Северна Македония, в качеството си на водещ партньор и Община Струмяни, България, в качеството си на проектен партньор 2 приключват изпълнението на  проект CB006.2.12.142 „Прилагане на мерки за защита от наводнения в общините Конче и Струмяни“. Проектът беше финансиран с Договор за БФП № РД-02-29-162/12.07.2019, в рамките на Приоритетна ос: Околна среда, Специфична цел 1.2 Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансгранично измерение и въздействие. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Република Северна Македония, CCI No 2014TC16I5CB006

В рамките на проект CB006.2.12.142 „Прилагане на мерки за защита от наводнения в общините Конче и Струмяни“ бяха изпълнени общо девет дейности - 1) Управление и координация на проекта; 2) Информация и публичност на проекта; 3) Регулация на река Дединска в Конче; 4) Повишаване на хидравличната проводимост на р. Цапаревска (II етап на Фаза II); 5) Строителен надзор и инвестиционен контрол в Струмяни; 6) Авторски надзор в Струмяни; 7) Разработване на съвместен план за създаване на мрежа за намаляване на риска от бедствия и повишаване на информираността относно изменението на климата чрез трансгранично сътрудничество; 8) Кампания за повишаване на осведомеността за предотвратяване и управление на риска и адаптиране и смекчаване на последствията от изменението на климата в Конче и Струмяни; 9) Съвместен семинар "Природни решения за управление на риска от бедствия в трансграничния район".

В рамките на Дейност № 1 „Управление и координация на проекта“, партньорите сформираха екип от общо шест души – Ръководител на проекта, Технически администратор и Финансов ръководител от македонска страна и Координатор, Технически сътрудник и счетоводител от българска.

Дейност № 2 „Информация и публичност на проекта“ осигури изпълнение на редица мерки за популяризиране на проекта, източниците на финансиране и очакваните резултати, като всеки от партньорите беше отговорен за изпълнението на тази дейност. Проведени бяха откриващо и закриващо събитие, направени бяха платени и безплатни публикации, изработени бяха различни промоционални и информационни материали за събитията и целите на проекта като цяло. Откриващата пресконференция се състоя с видео участието на партньора от България, поради ситуацията с COVID-19 пандемията. Събитието беше проведено в Северна Македония на 18.09.2020г.

Дейност № 3 „Регулиране на река Дединска в Конце“, отговорност на водещия проектен партньор – Община Конче, Северна Македония, осигури регулацията на проблемен участък от река Дединска с дължина 360 метра.

Община Струмяни, България беше отговорна за изпълнението на Дейност № 4 „Повишаване на хидравличната проводимост на р. Цапаревска (II етап на Фаза II)“, като в рамките на дейността беше включено изпълнение на Етап 2, Фаза 2 от „Повишаване на хидравличната проводимост на река Цапаревска в землището на село Микрево, Община Струмяни чрез иновативни методи за управление на водите (ГЕОКЛЕТКИ)“ – с начало при съществуващ мост (т. 47) и край при връзката с р. Струма. Общата дължина на коригирания участък от река Цапаревска е 286 метра. Редом с дейности по СМР в Струмяни, по проекта бяха извършени и дейности по строителен надзори и инвеститорски контрол (Дейност № 5) и дейности за осигуряване на авторски надзор за строежа (Дейност № 6).

В рамките на проекта беше изработен и съвместни механизми за управление на бедствия и превенция на риска и за насърчаване на осведомеността относно изменението на климата с наименование „Съвместен план  за  развитие на мрежа за трансгранично сътрудничество за намаляване на риска от бедствия и насърчаване на осведомеността относно изменението на климата за област Благоевград и Югоизточния район за планиране“. Материалът беше изработен в рамките на Дейност № 7 по проекта и включи работата на експерти по бедствия и аварии от двете страни на границата. Финалният продукт от дейността се предостави на релевантните институции от двете страни на границата и остава наличен за всички заинтересовани страни в електронен формат.

Партньорите по проекта осигуриха и изпълнението на дейност за повишаване на осведомеността за предотвратяване и управление на риска и адаптиране и смекчаване на последиците от изменението на климата в Конче и Струмяни. Дейност № 8 по проекта  включи както представяне на изработения Съвместен план, така и представяне на образователна настолна игра с наименование “Riverland”. Изработката на играта на български и македонски беше отговорност на Община Струмяни, а самият продукт беше представен  на специализирано събитие,  част от кампанията за повишаване на осведомеността за предотвратяване и управление на риска и адаптиране и смекчаване на последиците от изменението на климата на територията на двете общини. Срещите с местното население в рамките на Дейност № 8 по проекта се проведоха на 06.07.2021г. в България и на 09.07.2021г. в Северна Македония.

Дейност № 9 „Съвместен семинар "Природни решения за управление на риска от бедствия в трансграничния район"“ се проведе в гр. Дойран, Северна Македония на 22.06.2021г. и 23.06.2021г. Събитието беше организирано от Община Конче и обхвана участници от целевите групи, включващи представители на български и македонски общини, представители на областните администрации и институции в Област Благоевград и в Югоизточния планов регион, неправителствения сектор, представители на строителния бранш, участници от регионални и национални институции в областта на превенцията и управлението на бедствията (Национален институт по метеорология и хидрология, РСПБЗН – Сандански и РДПБЗН – Благоевград).

С изпълнението на дейности по проекта, беше постигната и неговата основна цел предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека трансгранични бедствия в региона Конче - Струмяни.


Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония 2014 -2020, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Струмяни и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?