Новини
ПОКАНА за провеждане на обществено обсъждане от Регионална Дирекция по горите Благоевград и ЮЗДП Благоевград
15.09.2020
Инвеститорът: Регионална Дирекция по горите Благоевград и ЮЗДП Благоевград на основание чл. 37, ал. 4 във връзка с чл. 37, ал. 5, и чл. 90, ал. 2 от Наредба № 18 от 07 октомври 2015 година за инвентаризация и планиране в горските територии (ДВ, бр. 82 от 23.10.2015 г.) УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на:
Извършената инвентаризация на горските територии, изработените горскостопански карти, план за ловностопанските дейности и дейностите по опазване на горските територии от пожари, както и за изработеният горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП ДГС Струмяни.
Срещата ще се проведе на 06.10.2020 г., от 11:00 часа, в сградата на Народно читалище „Будител“ в с. Струмяни, адрес: пл. „7- ми април“, № 2.
Материалите са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 10:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 часа в сградата на ТП ДГС Струмяни, адрес с. Струмяни , пл. „7-ми април“ №3 за периода от 15.09.2020 г. до 06.10.2020 г.
Писмени становища по изготвената инвентаризация и планове се приемат на адрес с. Струмяни, пл. „7- ми април“, № 3 в срок до 10:00 часа на 06.10.2020 г.

инж. Сашко Попов
Директор на РДГ Благоевград

инж. Дамян Дамянов
Директор на ЮЗДП Благоевград
Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?