Новини
Разяснителни кампании по Проект BG16M1OP002-2.002-0013 за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна
29.05.2020


Разяснителни кампании по Проект BG16M1OP002-2.002-0013 
„Инвестиционен проект: Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна"


В периода 1-ви до 10-ти юни 2020 г. в общините Сандански, Кресна и Струмяни ще се проведат разяснителни кампании по Проект BG16M1OP002-2.002-0013 „Инвестиционен проект: Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна", финансиран от Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г.

Основен фокус в кампаниите ще бъде даден на изграждането на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, които ще бъдат разположени на площадка в административните граници на община Сандански и ще обслужват всички общини от Регионалното сдружение за управление на отпадъците - Сандански (общини Сандански, Кресна и Струмяни) и на принципите и ползите от разделното събиране и рециклиране на растителни и битови тпадъците

Старт на разяснителните кампании ще бъде даден на 29 май 2020 г. в Заседателната зала на община Сандански в 15.00 ч.
Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?