Дизайн : Head-Design

 

Защитени Територии

 

Западните части на НП”Пирин” с  площ от 184,4 ха,  попадат  в границите на  община Струмяни и заемат  североизточната и част.  Той  е с национално   и международно значение. Включен е в списъка на ООН за Националните паркове и в списъка на ЮНЕСКО по Конвенция  за защита на световното културно  и природно наследство.
Характерна особеност на Пиринската част е наличието на 30 пещери в  района  на с.Илинденци. Високопланинските езера и пасища формират неповторим пейзаж. Тук се срещат редки растения, които представляват около 20 % от растителните видове в Българската Червена книга, около 10 % от висшите растения на Пирин са балкански ендемити, например: Пиринска теменуга, еделвайс, обикновен тис, пърнар и други.

 

Резерват “Соколата ” е обявен със Заповед № 115 от 18.02.1985 г. на КОПС при Министерски съвет. Създаден е с  цел да се запази вековна първична високостеблена гора от благун и характерната за района на Малешевска планина флора и фауна.
Площта на резервата е 211 ха. Буферната зона към резервата е с площ 135,3 ха. Типичен горски резерват, в който основният първичен дървесен вид благун (Quercus frainetto) e с възраст над 250 години от семенен произход и с много добри възпроизводителни качества. Среща се  единично бук и зимен дъб. Обитаващи животински видове – дива свиня, сърна, лисица, вълк, шипоопашата и шипобедрена костенурка, соколи, ястреби и други.